Фото/видео 22 jun 2020 591

Улаан-Үдэдэ Илалтын парадта бэлэдхэл үнгэрөө

Улаан-Үдын түб талмайда Илалтын парадай ехэ репетици үнгэрөө

Июниин 24-дэ үглөөнэй 10:00 сагта Илалтын парад-2020 үнгэрхэ. Хизаарлаһан харагшадай тоогоор энэ томохон хэмжээ ябуулга түрүүшынхиеэ үнгэрхэ. Парадта уласай эмнэлгын ажалшад, ариг сэбэрэй-үбшэн тахалай амгалан байдал хангадаг албануудай ажалшад, волонтёрнууд ба “Боевое Братство” гэһэн ниитын эмхиин гэшүүд уригдана. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудта болон уласай ажаһуугшадта “Бурятия” ГТРК-гай, “Тивиком” ба “Ариг Ус” ТРК-нуудай телевизионно каналнуудаар онлайн-дамжуулганууд эмхидхэгдэхэ.

Сэрэгэй техникын жэрын ябалгые Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай үеын домогто танк – Т-34 анха түрүүшынхиеэ ударидаха. Тэрэ олон жэл соо дайнай жэлнүүдэй хүшөө боложо байгаа, харин мүнөө жэл тэрэниие ойн баярай парадта хабаадахын тула зорюута заһабарилагдаһан байна.

Энэл үдэр Агуу Илалтын 75 жэлэй ой тэмдэглэхэ хэмжээндэ гурбан акци болохо. Нютагай сагаар 12:00 сагта “Илалтын хонхо дуугарха” гэһэн акци түсэблэгдэнэ. Нэгэ минутын туршада Улаан-Үдын локомотив-вагон заһабарилгын заводто бүхы локомотивуудай шанга абяан хуугайлагдаха. Улаан-Үдын авиационно завод ба Улаан-Үдын прибор бүтээлгын завод энэ акцида нэгэдэжэ, энээхэн сагай хоорондо тунхаглаха хэрэгсэлнүүдээ абяа гаргаха. Харин “Илалтын Туяа” гэһэн акциин хүреэндэ УУАЗ-ай ба ЛВРЗ заводуудта гэрэлтүүлгын хэрэгсэлнүүд аһаагдаха.

Буряад Уласай ажаһуугша бүхэн “Эб найрамдалай гулабхаа” гэһэн онлайн-акцида оролсожо, алдалан унаһан баатарнуудай дурасхаалда хүндэдхэл үзүүлхэ аргатай. Июниин 24-дэ #ГолубьМира #МирНаЗемле гэһэн хештегтэй тагтаае – мүнөөдэрэй амгалан байдалай һүлдэ болохо тэмдэгые ниитын сүлжээнүүдтэ тарааха.

Июниин 22-то харагшадай оролсохогүйгөөр Дурасхаалай ба уйдхар гашуудалай үдэртэ зорюулһан “Дурасхаалай зула” гэһэн заншалта акци үнгэрхэ. Илалтын хүшөөгэй Мүнхэ галай, “Дунда танк Т-34-85” хүшөөгэй ба Советскэ Союзай Маршал К.К.Рокоссовскодо хүшөөгэй дэргэдэ сэрэгшэдэй хүндэдхэлэй харуул зогсохо.

Дуу бүжэгэй арадай театр “Забава” “Мы помним...” гэһэн дуунай композици гүйсэдхэхэ, тэрэнэй удаа акцида оролсогшод дайн байлдаанай талмайда унаһан сэрэгшэдые минутын дуугүй байлгаар ба буугай буудалгаар дурсаха.

Мүнхэ галда зула бадараажа, тус хэмжээ ябуулга үндэрлэхэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК