Фото/видео 23 jun 2020 644

Буряад Уласай Толгойлогшо «Дурасхаалай зула» акцида хабаадаа

Улаан-Үдын Илалтын хүшөөгэй дэргэдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай эхилһээр 79 жэлдэ зорюулагдаһан «Дурасхаалай зула» гэһэн Бүхэроссиин акци үнгэрөө.

Улаан-Үдэ хотын зохёохы бүлгэмүүдэй хабаадалгатай “Мы помним...” гэһэн зүжэглэмэл наадаар хэмжээ ябуулга эхилһэн байна. Удаань акцида хабаадагшад дуугүй зогсожо, дайн байлдаанай талмайда алдалан унаһан сэрэгшэдые дурсаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэлгын аппарадай Буряадтахи федеральна инспектор Сергей Ромахин болон бусад Илалтын хүшөөдэ баглаа сэсэг үргэхэ ба зула бадарааха ёһололдо хабаадаа.

 - 1941 оной июниин 22-то үглөөнэй дүрбэн сагта Агууехэ Эсэгын дайн эхилээ гэжэ бидэ булта мэдэнэбди. Германи Советскэ Союзда  добтолон орожо, энэ үдэр дайнай эхин болоо. Арад зонойнгоо, үри хүүгэдэйнгөө арадай баатарлиг габьяа тухай һанажа ябахын тулада тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.  Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда илалта туйлаһан Советскэ Союз болон арадайнгаа баатаршалгын ашаар амгалан тайбан ажаһуунабди. Энээн тухай бидэ ходо һанажа, хэзээдэшье шуһата дайн байлдаа дабтуулхагүй шухала, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алескей Цыденов дурасхаалай ёһололой удаа хэлээ.

Коронавирусай һүжэрһэн ушарһаа Дурасхаалай ба уйдхар гашуудалай үдэр хэмжээ ябуулгада хабаадагшадай тоо хизаарлагдаһан байгаа. Харин хүн бүхэн  «Дурасхаалай зула» акцида деньпамяти.рф гэһэн сайтда гэһэн онлайн акцида хабаадаха аргатай.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК