Фото/видео 23 jun 2020 670

Буряад Уласай Толгойлогшо Улаан-Үдэдэ һургуулинуудай болон амбулаториин барилга шалгаба

Улаан-Үдын Автотранспортная гудамжада болон Сэлэнгын баруун бэедэ хоёр һургуули баригдана. Мүнөөдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Улаан-Үдэ хотын засаг дарга Игорь Шутенков барилгын ажалнуудтай танилсаба гэжэ Буряад Yнэн мэдээсэлэй албан дуулгана.

Автотранспортная гудамжада баригдажа байһан һургуулиин барилга «Дом2000» бүлгэм ябуулна. Мүнөө малталгын ажал хэгдэжэ, һургуулиин фундамент барижа эхилэнхэй.

- Барилгада, бүхы ажалда, тоногжуулга, саарһа дансануудые бэлдэхэтэй хамта нэгэ миллиард 400 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдонхой. Хэлсээнүүд баталагданхай, барилга ябуулагдана. Томо һургуули. Баскетбол наадаха гурбан талмай, хоёр бассейн, актова хоёр танхим, хими, физикэ хэшээлнүүдэй кабинедүүд мүнөө үеын тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай. Иимэ һургуулинууд манай хотодо мүнөө дээрээ үгы, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.  

Левый берег газарта баригдажа байһан һургуулиин ашаар, Сэлэнгын хүүргэ сүлөө болохо, Ивалга аймагай үхибүүд шэнэ һургуулида орохо гэжэ Игорь Шутенков хэлэбэ.

- Хэлсээнэй ёһоор, 2021 оной декабрь һарада һургуули ашаглалгада тушаагдаха ёһото, - гэжэ хотын засаг дарга хэлэбэ.

Һургуулинуудай барилга Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай «майн» тогтоолнуудые бэелүүлхэ талаар байгуулагдаһан «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ барилга ябуулагдана гээд тэмдэглэлтэй.

 Мүнөөдэр Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Покровская, 34а гудамжаар оршодог байшан худалдан абаха талаар нүүдэл суглаа үнгэргэбэ. Энэ байшанда амбулатори байгуулагдаха.

- Алас Дурнын хүгжэлтын талаар урда гарагай зургаанда үнгэргэгдэһэн суглаанда Юрий Петрович Трутнев мүнгэн һомологдохо гэжэ мэдүүлээ, энэ байшан худалдан абаха тухай дурадхаа, - гэжэ Алексей Цыденов дуулгаба.

565 дүрбэлжэн метр талмайтай хоёр дабхар байшанда бүхы һужаанууд татагданхай юм. Эндэ хоёр терапевт, хоёр педиатр, гурбан эмшэд эмнэлгын туһа хүргэхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Долоон участок ажалаа ябуулха.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Анна ОГОРОДНИК