Фото/видео 25 jun 2020 686

Илалтын парад Буряад Уласта үнгэргэгдэбэ

Буряадай ниислэл хотодо июниин 24-дэ Илалтын парад үнгэргэгдэбэ. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда, дайнай һүүлээршье наһа бараһан баатар сэрэгшэдээ дурсажа, Улаан-Үдын гарнизоной сэрэгшэд жагсаалда алхалан гараа. Удаань сэрэгэй техникэ харуулагдаа. Бүхы сэрэгэй 36-дахи армиин командующи, генерал-майор Валерий Солодчук парад угтан абаа.

Буряад уласай ажаһуугшадые, ара талын хүдэлмэрилэгшэдые, сэрэгшэдые уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов амаршалаа.

«Буряад Уласай ажаһуугшад, хүндэтэ ветеранууд!

 1945 оной июниин 24-дэ Москва хотын Улаан талмайда Агууехэ Илалтын парад түрүүшынхиеэ эмхидхэгдээ. Мүнөө 2020 оной июниин 24-дэ 75 жэлэй саана шэнгеэр Илалтын парад үнгэргэнэбди. Гүрэнэй, уласай гэр бүлэ, ажаһуугша бүхэндэ энэ хадаа асари ехэ баяр, түүхэ, омогорхол, дурасхаал тэмдэглэнэ.

Агууехэ Илалтын hайндэр – манай арадай нангин эрдэни. Баатар сэрэгшэдтэ заха хизааргүй баяр баясхаланай үдэр! Нютаг бүхэндэ хүндэтэ сэрэгшэдээ дурданабди.

Бидэ – Агууехэ түүхэ эдлэһэн, золтой зон гээшэбди. Баатар сэрэгшэдэй баатаршалга мартангүй, агууехэ Эсэгэ ороной эрхэтэн гээшэбди гээд, омогорхожо ябая!

Хүндэтэ ветеранууд, нютагаархид! Илалтын 75 жэлэй ойн баяраар амаршалнаб. Гэр бүхэндэ элүүр энхэ, зол жаргал, эб найрамдал хүсэнэб!»

Илалтын парадта мянганһаа дээшэ сэрэгшэд хабаадаа.

 

Фото: Анна ОГОРОДНИК