Фото/видео 25 jun 2020 643

Улаан-Үдэдэ 100-дахи кварталнуудта аадарай һүүлээр угаагдаһан харгы 2020 ондо асфальтаар хушагдаха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ба Улаан-Үдын мэр Игорь Шутенков июниин 21-дэ аадарта угаагдаһан уласай ниислэлэй 118-120-дохи кварталнуудта хүрэхэ харгыда заһабарилгын ажалнуудые шалгаба. Ерэхэ долоон хоногһоо Ченкировай гудамжада “Аюулгүй ба шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн юрэнхылэгшын үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ харгы  асфальтаар хушаха ажалнууд эхилхэ.

Июниин 21-дэ Улаан-Үдэдэ аадар орожо, 100-дахи кварталнуудта харгынууд угаагдаһан байгаа гэжэ һануулая. Игорь Шутенковой хэлэһэнэй ёһоор, Ченкировай, Жамцараногой, Хвойная болон бусад гудамжануудаар угаагдаһан харгынуудые коммунальна албанууд үдэр һүнигүй заһабарилна.

- Тус микрорайондо олон гудамжанууд байгаалиин усалда абтаа. Гудамжанууд элһээр хушагдажа, 1,5 метр гүнзэгы жалганууд бии болоо. Хотын бүхы техникэ эльгээжэ, ганса элһээр нүхэнүүдые бүглэхэ бэшэ, харин түрүүн шулуу буулгаха гэһэн шиидхэбэри абтаа. Хоёр-гурбан үдэрэй туршада гудамжануудые заһаха талаар ажалнуудые дүүргэхэбди, - гэжэ Игорь Шутенков хэлээ.

2020 ондо уласай ниислэлдэ “Аюулгүй ба шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн үндэһэн түсэлөөр 27 гудамжануудта 700 сая түхэригэй заһабари хэгдэхэ.

- Байгша ондо “Аюулгүй ба шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээнд улас дотор бүхыдөө 300 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха. 2020 ондо Улаан-Үдэдэ урда жэлнүүдтэ орходоо, гурба дахин ехэ мүнгэн һомологдоо. Хотодо ехэ ажал хэгдэхэ болоно, тиигээшье аргынь олонобди. Ченкировай гудамжаар 1,6 модоной  зайда харгы асһальтаар хушагдаа, гэрэлтүүлэгдээ, тротуар, автобусай буудал ба уһанай урдаха соргонууд энэ жэл хэгдээ. Тиихэдэ энэ гудамжа шадар бусад гудамжануудта уһа урдуулха соргонуудта мүнгэн һомологдохо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

2020 ондо “Аюулгүй ба шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ федеральна, нютаг можын болон муниципальна харгынуудта 11 миллиард түхэриг һомологдохо гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглээ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК