Фото/видео 25 jun 2020 656

Барилдаагаар Европын чемпионадта амжалта туйлаһан тамиршадта гэр абаха үнэмшэлгэнүүд барюулагдаа

Барилдаагаар 2020 оной Европын чемпионадта алтан болон хүрэл медальнуудта хүртэһэн Александр Богомоев ба Балдан Цыжиповтэ Буряадай барилдаанай федерациин эбээн тэдхэгшэдһээ гурбан болон ганса таһалгатай квартира абаха үнэмэшэлгэнүүд июниин  24-дэ барюулагдаа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов баяр ёһололдо хабаадалсаа.

- Хүндэтэ барилдаашад, һоригшод, нютагаархид. Мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн Илалтын парадаар амаршалнаб. Тиихэдэ танай нюураар бүхэ голтой зониие амаршалнаб. Буряад уласай түүхэдэ 38 жэлэй туршада Европын чемпионадай алтан медаль туйлагдаагүй, хүндэ шэгнүүртэ Европын хэмжээнэй медальда оройдоошье хүртөөгүй байгаабди.  Би таанадые амаршалжа, танай жэшээгээр, манай бүхы барилдаашад болон һоригшодой жэшээгээр, залуу хүбүүд, басагад урагшаа алхалжа, шанга бэетэй, бүхэ голтой, ажабайдалай өөрын хараса, ойлгосотой ябахыень хүсэнэб! – гэжэ тамиршадта Алексей Цыденов хандаа.

Барилдаанай федерациин эбээн тэдэгшэдэй хубита уласай хүтэлбэрилэгшэ онсо тэмдэглээ. «Забайкальское горнорудное предприятие», «Бест Плюс» бүлгэмүүд, «СМИТ» компани сүлөөтэ, эхэнэрнүүдэй болон тамирай барилдаануудые дэмжэжэ байдаг. Тиихэдэ энэл үдэр сүлөөтэ барилдаагаар Буряадай суглуулагдамал командада тамирай брендтэй хубсаһан барюулагдаа.

Үндэр амжалта туйлаһан Александр Богомоев Балдан Цыжипов хоёр баяраа мэдүүлээ.

Ородой Холбоото Уласай гурбан дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Александр Богомоев 2020 оной Европын чемпионадта 61 кг хүрэтэр шэгнүүртэ алтан медальда хүртөө. Түгэсхэлэй шатада тэрэ Грузиһаа гарбалтай дэлхэйн чемпион Бека Ломтадзе гэгшые булиһан байна. 125 кг  хүрэтэр шэгнүүртэ Буряадай барилдаашан Балдан Цыжипов гурбадахи һуури эзэлжэ, Украинын Александр Хоцяновскийе диилээ. Мүрысөөн Италиин ниислэл Рим хотодо байгша оной февраль һарада үнгэрөө гээд һануулнабди.

Фото: Анна ОГОРОДНИК