Фото/видео 25 jun 2020 711

Буряад Уласта спортын тулалдаанай спортын нютаг можын түб байгуулагдаха

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июниин 24-дэ Улаан- Үдэ хотын 100-дахи кварталнуудта спортын тулалдаанай нютаг можын түб барилгын участок хараһан байна

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июниин 24-дэ Улаан- Үдэ хотын 100-дахи кварталнуудта спортын тулалдаанай нютаг можын түб барилгын участок хараһан байна. Тэрэнэй барилга юрэнхылэгшын “Алас Дурнын” тэдхэмжын хэмжээндэ  ябуулагдаха.

Тулалдаанай элдэб түрэлэй спортоор һорилгын тусхай спортын байшанай уласай ниислэлдэ үгы байһанһаа боложо, спортын объект баригдаха юм.

- Үнгэрэгшэ гарагай зургаанда Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Юрий Петрович Трутневай үнгэргэһэн Алас Дурные хүгжөөхэ талаар комиссиин зүблөөндэ юрэнхылэгшын “Алас Дурнын” тэдхэмжээр зүүн зүгэй тулалдаанай түбэй барилга баталагдаа. Барилга ябуулха эмхи элирүүлхэ талаар үсэгэлдэр худалдаан зарлагдаа, түсэлэй-тоололгын дансанууд бэлэн. Байгша ондо барилга эхилжэ, гараха жэлэй декабрь һарада дүүрэхэ ёһотой, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Буряад Уласта тамиршад медальнуудай ехэнхи хубиие тулалдаануудһаа асардаг. Тус түб олон түрэлэй спортын тулалдаануудые нэгэ газарта нэгэдүүлжэ, уласхоорондын, Россиин болон уласай хэмжэээнэй тэмсээнүүдые үнгэргэхэ талмай болохо юм.

- Бидэ 9000 дүрбэлжэн метрэй талмайтай түбтэй болохобди, тэндэ  барилдаанай, боксын, зүүн зүгэй тулалдаанай хэдэн залнууд хараалагдаха. Тиихэдэ эндэ гимнастикаар, спортын нааданай түрэлнүүдөөр тэмсээнүүдые үнгэргэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлээ.

Тулалдаанай нютаг можын түбтэ бэеын тамирай-элүүржүүлгын, һургалга-һорилгын хэшээлнүүдые болон дзюдо, самбо, сүлөөтэ ба греко-римскэ барилдаа, бокс, хүндэ атлетикэ ба паурлифтинг, фитнес, аэробика болон бодибилдинг гэһэн спортын тэмсээнүүдые үнгэргэхөөр. Спортын түбэй нэгэдэхи ба хоёрдохи дабхарта трибунатай спортын дүрбэн зал, һоригшын, эд хэрэгсэлэй байранууд, бэеэ угааха газар, мүн баһа эмнэлгын блок байха юм.

Алексей Цыденовэй хэлэһэнэй ёһоор, нүгөө жэл тулалдаанай түбэй дэргэдэ хүнгэн атлетикын зүргэтэй ба хэмэл хушалтатай футболой талмайтай томо стадион, мүн баһа соёл-элүүржүүлгын согсолбори баригдахаар түсэблэгдэнэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК