Фото/видео 6 nov 2020 1111

Ниитын унаагаар ябахадаа, Улаан-Үдын ажаhуугшад ама, хамараа бүглэхэ гурим сахина гээшэ гү?

Манай сурбалжалагша мүнөөдэр хотын ажаhуугшад ниитын унаагаар ябахадаа, ама, хамараа бүглөөд ябаха гурим сахина гэжэ шалгаба. Үглөөнэй сагта ябаhан хүнүүд ехэнхидээ маскануудые үмдөөд ябана. Адаглагдаhан ниитын арбан унааhаа оройдоол нэгэ залуу хүбүүн ама, хамараа бүглэнгүй ябаhан байна. Улаан-Үдын ажаhуугшад ехэнхидээ, тахал үбшэнэй тараhан үедэ бэеэ аршална.

Фото: Анна Огородник