Фоторепортаж 12 feb 2021 178

Бүгэдэ зоноо Сагаан һараар «Буряад Үнэн» амаршална

«Буряад Үнэн» хэблэлэй байшанай ахамад редакторай уялгануудые дүүргэгшэ Даши-Доржо Болотов сэдьхэлэй амаршалга эльгээбэ