Фото/видео 27 may 2021 713

Буряадай Ахын аймагта ябаган хүнүүдэй ябаха хүүргэ баригдаха

Боксон һууринай ажаһуугшадай үнинэй хүсэл бэелүүлэгдэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Ахын аймагаар ябахадаа, Боксон һууринда хүнүүдэй уһан дээгүүр гараха хүүргэ бариха тухай шиидхэбэри абаһан байна.

Аха голой зүүн эрьедэ Боксон һуурин оршодог. Энэ нютаг байгуулагдаһан сагһаа хойшо үбэлэй сагта, уһанай хүрэхэдэ, харгытай болодог. Дулаанай сагта Боксоной ажаһуугшад Аха гол дээгүүр онгосоор уһа гаталдаг, теэд энэнь хабар-намарай, бороогой орохо үедэ ехэ аюултай.

- Һууринай байгуулагдаһан сагһаа энэ асуудал шиидхэгдээгүй байгаа. Һуурин бага бэшэ, эхин һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг, фельдшерскэ-акушерскэ пункт бии. Эмнэлгын туһын хэрэгтэй болоходо, фельдшер онгосоор уһа гаталдаг. Эндэ хүүргэтэй болохо гэһэн хүсэл ажаһуугшадые үнинэй эзэлдэг, - гэжэ "Сойотское" һомоной гулваа Баир Дугаров хэлэбэ.

Ажаһуугшадтай уулзаһанай удаа уһа гаталадаг газар хаража, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүүргэ бариха гэһэн шиидхэбэри абаа. Ябаган хүнүүдэй гараха хүүргын тоололгын дансанууд байгша ондо байгуулагдажа, 2022 ондо хүүргэ баригдаха.

- Үдэ гол дээгүүр гурбадахи хүүргэ баригдажа, Улаан-Үдэдэ байһан ябаган хүнүүдэй хүүргэ задалагдажа, Ахын аймагта асарагдаха. Тиигэжэ Боксон һууринай ажаһуугшад хүүргэтэй болохо, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Тиихэдэ байгша ондо аймагай түбтэ үшөө нэгэ хүүргын түсэл байгуулагдажа, хойто жэл Өөрлиг һууринда хүүргэ баригдаха. Хүүргын барилгада 50 сая түхэриг хэрэгтэй гэжэ уридшалан тоологдоно. 

Фото: egov-buryatia.ru