Ниигэм 1 oct 2020 864

Буряад Уласта «Корведтэ бэшэг» гэhэн акци эмхидхэбэ

Тус хэмжээ ябуулга Алдар Цыденжаповай баатаршалгын 10 жэлэй ойн баярта зорюулагдана

Тэгшэ арбан жэлэй саана, 2010 оной сентябриин 24-дэ Агын Буряадай тойрогһоо гарбалтай, Номгон далайн флодой матрос Алдар Цыденжапов баатарай үхэлөөр унаа һэн. 19-тэйхэн хүбүүн ами наһаяа гамнангүй, «Быстрый» эсминецтэ сугтаа алба хаадаг  348 нүхэдөө абарһан габьяатай. Уһанай томо онгосын машинна таһагта түймэр гаража, дэлбэ һүрэхэ байгаа. Алдар юһэн секундын туршада халуун галай дүлэн соо орожо, аюул усадхажа шадаа. Теэд өөрынь бэе аргагүй ехээр шатажа, дүрбэн хоногой удаа наһа барашоо һэн. Залуу хүбүүнэй алба хаажа дүүрэтэр, оройдоол һара үлэһэн байгаа.

2010 оной ноябрь hарада Алдар Цыденжаповта «Ородой Холбоото Уласай Герой» гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо һэн. 2015 оной эхиндэ Бүгэдэ арадай фронтын эдэбхитэд Ородой Холбоото Уласай Баталан хамгаалгын яаманда болон Буряадай Толгойлогшодо сэрэгэй корабльда эрэлхэг баатарай нэрэ олгохо гэжэ бэшэгүүдые оруулаа. Хахад жэлэй үнгэрhэнэй удаа Амурскын судостроительна заводто 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» гэhэн корведэй түсэл байгуулагдаа. 2019 оной сентябрь hарада тэрэ цехhээ гаргагдажа, докто оруулагдаа.

2020 оной ноябрь hарада сэрэгэй корабль Номгон далайн флодой бүридэлдэ сэрэгэй вахта эхилхэ.  

Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжаповай баатаршалгын 10 жэлэй ойдо, бүгэдэ арадай фронтын патриотическа ажалай хэмжээндэ Буряадай бүгэдэ арадай фронт «Корведтэ бэшэг» гэhэн хэмжээ ябуулга соносхобо.

«Буряад Уласай ажаhуугша бүхэн, hурагшад, оюутад, эмхинүүд, олониитын нэгэдэлнүүд бэшэгүүдые, тэрэ тоодо, буряадааршье бэшэжэ,  «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» корведэй экипажда баяраа мэдүүлхэ аргатай. Хэмжээ ябуулгада хабаадагшад бэшэгүүдээ холбоо сүлжээндэ  #Письмонакорвет, #АлдарЦыденжапов гэhэн хэштег табижа, толилхо аргатай. Акциин эгээл эдэбхитэй хабаадагшадта корведэй экипажай гэшүүд харюу бэшэхэ гэжэ найданабди», - гэжэ түсэлэй автор, Буряадай бүгэдэ арадай  фронтын гэшүүн Марина Аникьева хэлэбэ.

Байгша оной сентябриин 24-hөө октябриин 24 болотор хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Бэшэгүүдээ ажаhуугшад Улаан-Үдэ, Коммунистическая, 49, 68-дахи кабинет гэhэн хаягаар эльгээхэ аргатай. Тиихэдэ [email protected] гэhэн сахим хаягаар эльгээжэ болохо.

Баримта
Мүнөө корведтэ Буряадаймнай хүбүүд алба хаана. Нэрлэбэл,

Мичман Бердин Дмитрий, Улаан-Үдэ,

Ахалагша мичман Епанчинцев Дмитрий, Улаан-Үдэ,

Ахалагша матрос Бурдуковский Сергей, Зэдэ аймагай Ехэ Нарын,

Старшина 2 статьи Суранов Максим, Кабанск аймагай Кабанск,

Ахалагша матрос Данжалов Сергей, Захаамин аймагай Санага,

Матрос Коновалов Сергей, Ярууна аймагай Нарhата.