Ниигэм 13 feb 2020 1518

​​«Манай Буряад орон»

Амар сайн, хүндэтэ уншагшад! Февралиин 8-да Буряад Уласай Засагай газарай эмхидхэһэн “Манай Буряад орон” гэһэн нээмэл зүблөөн олониитын анхарал гансата татаа, илангаяа «Фейсбугта» энэ хэмжээ ябуулгаһаа гэрэл зурагууд үргэлжэ хэблэгдэжэ байгаа. Социальна холбоон соо харилсагшад бүгэдөөрөө ФСК соо обооролдоно хабди гэжэ нэгэ эдэбхитэн тэндэһээ ажаглалтаяа бэшэһэн байна.

Шэнэ түхэлэй зүблөөн

Энэ хэмжээ ябуулгын урдахана, һүниин 1.16 сагта, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Москвагай Внуково аэропортдо “Победээр” Улаан-Үдэ бусахаяа байһанаа социальна холбоон соо бэшэжэ мэдүүлээ. Тиихэдээ иигэжэ нэмээ: “Мүнөөдэр Ю.П. Трутневай хүтэлбэри доро подкомисси зарлагдаа. Үглөөнэй 10 сагһаа ФСК-да мянгаад зоной хабаадалгатайгаар Засагай газарай нээмэл зүблөөнэй үнгэрхэ хадань Москва ниидэхэ- үгыгөө бодолгото болоо һэм. И.И. Зураевые энэ подкомиссида эльгээхын тулада амаралтаһаань дуудааб. Тиибэшье һанаата болооб. Хүрэнгэ хамгаалгын асуудал олон юумэнһээ дулдыдадаг. Илангаяа Алас Дурнын тойрогой 11 субъектдэ мүнгэ хубаажа байхадань, хажууһаа хараад байхын аргагүйл. Ю.П. Трутневтай һүниин час хахадта утаһаар залгажа, мүнгэнэй талаар асуудал хүсэд шиидхэгдээгүй гэжэ ойлгооб. Тиимэһээ Москва ниидэхэ хэрэг гараа. Подкомиссида үрдихын тулада «Победээр» ниидээб. Дүнгынь гэхэдэ, урид баталагдаһан хэмжээн дээрэмнай нэмэлтэ 1,6 млрд. түхэриг һомологдохо болобо. Дүн хамтадаа 3,3 млрд. түхэриг субсиди байгша ондо Буряадта үгтэхэ юм. Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ оруулһандань Юрэнхылэгшэдэ дахинаа баярые хүргэнэб.

ФСК-да болохо хэмжээндэ үрдихын тулада баһал «Победээр» гэртээ бусахамни. Үглөөгүүр болохо нээмэл зүблөөнэй үедэ зогсоотойгоо унтажа байгаа һаамни, бү шүүмжэлээрэйт”.

Facebook.com

Энэ пост доро 1,8 мянган хүн лайк табижа, һайшаалтаа мэдүүлээ.

«Алексей Цыденов унтахаяа һанаһан хэбэргүйл. Анха түрүүшынхиеэ зарлаһан нээмэл зүблөөниинь ехэ үндэр хэмжээндэ үнгэрөө. Буряадай Толгойлогшо олоной урда тоосоо хэхэдээ, ехэ һайн мэдээсэл дуулгаа: Улаан-Үдын Авиазавод 2 миллиард түхэригэй захил абаа. Ерэхэ дүрбэн жэлдэ заводой хүдэлмэрилэгшэд ажалаар хангагдаатай байха. Бүхэроссиин 60 хуби вертолёдууд Буряадта суглуулагдаха», - гээд, мэдээжэ блогер Дора Хамаганова мэдүүлбэ. Тиихэдээ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонорой тоосоонуудта сэгнэлтэ үгөөд туршаһан байна.

Диваажинай орондо гүбди?

Харин баһа нэгэ эдэбхитэй сэтгүүлшэн Эрдэни Дагбаев энэ зүблөөниие шоглон һагад буряадаар иигэжэ бэшэбэ: “Засагай газарай үндэр тушаалта ноёдой суглаанда 2019 оной туршада хэгдэhэн ажалай үрэ дүнгүүдые шагнажа байхада, Буряад Улас хадаа Алас Дурна зүгэй можо нютагуудай хоорондо горитойхон hуури эзэлнэбди гэжэ haнагдаба. Талха таряамнай амбаараар дүүрэн билтаржа байна, мяха шүлэмнай, айраг тарагнай урдажа, халижа байна. Бии үгы үйлэдбэримнай үрэжэжэ, арад зоноймнай салин альгануудынь зохолгоожо, хармаанда багтажа ядажа байна. Ехэл үндэр амжалтануудые туйлажа, юумын урда ороhон лэ нютаг гээшэбди. Иимэ hайн ударидалга доро ерээдүйн холо бэшэ замбуулинда гарахаар дүүлижэ ябанабди гэхэдэ, алдуу болохогүй!

Харюу барижа байhан ноёдой нюур шарай урин налгай, шэхэеэ хужарлуулжа hууhaн шагнагшадай нюдэн hонор, элбэгээр дэлгээтэй амтан эдеэ хоол бултанай ама тоhодуулба.

Муу байнабди гэжэ гонгинон голхоронгүй, жаргалтай, үнэр баян байhанаа hаял мэдэрбэлди. Ямар гоё cуглаан гээшэб...

Би, юрэдөө, магнайгаа хаха баярлаагүйдөө дүүрэн тэгшэ, сэдьхэл уужам гэр тээшээ заларбаб. Үглөөгүүр бодоходоо, үнөөхил энэ хэлэгдэhэн Диваажинай орондо hэрихэмнай болтогой!”

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Тоосохын түлөө бэшэ

Буряадай Толгойлогшын ту­шаалда Алексей Цыденовэй дэбжүүлэгдэһээр эгсэ 3 жэл гүйсэһэнтэй энэ нээмэл зүблөөн тудаа. Ганса тоосоо хэхын түлөө За­сагай газар нээмэл зүблөө эмхидхээ бэшэ, харин Буряадай олониитэтэй зүбшэжэ, ерээдүйн түсэбүүдээ эли болгохо, ажаһуугшадай зүйтэй ду­радхалнуудыень хараадаа абажа, хүгжэхэ мүрөө бэдэрхын тулада хэгдээ. Бүхыдөө 2 мянга гаран зон оролсоо. Түхэреэн шэрээнүүдтэ зүбшэгдөөд, олоной дэмжэлтэдэ хүртэһэн дурадхалнууд ерээдүйдэ бэелүүлэгдэхэ аабза.

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

В Бурятии предложили народный проект по развитию мясного и молочного животноводства «Нютаг»

Хүгжэлтын шэнэ замда

Открытый формат: более двух тысяч человек со всей Бурятии участвовали в совещании правительства

Предложения, поступившие в рамках открытого совещания «Наша Бурятия» будут рассмотрены в течение двух недель

В Бурятии усилят мониторинг для обнаружения лесных пожаров

Алексей Цыденов на открытом совещании призвал жителей совместно выработать решения по дальнейшему развитию Бурятии

Министр сельского хозяйства Бурятии: «В 2020 году, в первую очередь, стабилизируют производство молока»

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА