Ниигэм 30 mar 2021 485

​Дэлгүүрэй экономикын хэсүү байдал

© фото: pexels.com

Нэгэ үндэр түрэлтэ ноён заводой хүдэлмэришэдэй урда гаража, дэлгүүрэй экономикые яажа дабажа гарахаб гэһэн асуудалаар үгэ хэлэбэ:

- Хэды жэлэй саана алтанай үнэ сэнгыень дээшэлүүлээбди, теэд улад зоной тэнюун һайн байдал харагданагүй... Һүүлэй жэлнүүдтэ автомашина, арһанай сэн нэмээжэ үзөөбди. Хүн зоной байдал баһал тэрэл зандаа...

Саашань пивэ, улаан архи, хатуу харын үнэ сэн нэмээбди. Хайшаашье хара, баян дэлгэр байдал холо ойрошье харагдахаар бэшэ байнал даа...

Мүнөө дээрээ дэлгүүрэй экономико дабажа гарахын түлөө хилээмэ, мяха, тоһоной үнэ сэн дээшэнь болгохомнай...

Энэ үедэ зал сооһоо үлэн хоолойн абяан:

- Таанар, хүн зондоо хоро эдюулжэ туршаагүй гүт?

* * *

Үндэр наһатантай телеинтервью. Сэдхүүлшэ:

- Таниие 170 наһатай гэхээр бэшэл. Хайшан гэжэ иимэ зандаа, 60-70 наһатай шэнги залуугаар харагданат?

- Агууехэ Октябриин Социалис хубисхалай боложо байхада…

Сэдхүүлшэ хөөрэжэ эхилһэн үбгэниие таһалдуулжа:

- Крымдэ болоһон дайн тухай хөөрөө һаатнай дээрэ байгаа, – гэжэ гуйна.

Үндэр наһатан:

- Агууехэ Октябриин Социалис хубисхалай эхилхэдэ…

Сэдхүүлшэ дахинаа үндэр наһатанай хөөрөөень таһалдуулжа:

- Пушкин тухай хөөрэжэ үгөө һаатнай, дээрэ байгаа.

Үбгэн дахинаа:

- Агууехэ Октябриин Социалис хубисхалай боложо байха үедэ аймшагтай үймөөн-аймаан боложо, намдатнай үлүү 100 жэл нэмэһэн лэ даа...

* * *

- Магазинда юундэ мяхан үгы болооб?

- Эрье хусанар эрдэм ухаанда абиран оронхойнууд, эмэ галуунууд, үнеэд генерал-полковнигуудта хадамда гаранхайнууд, буха үхэрнүүд - барилдаашад, урилдаашад, тамиршад болонхойнууд, түлгэ хонид атар шэнэ газарта ябанхайнууд, палхагар бүдүүн гахайнууд партийна тушаал зэргэнүүдые эзэлэнхэйнүүд, бусад бэшэ адууһа мал улад зонтойгоо гаража ошонхойнууд, харин эбтэй эетэй дальбараа тахяанууд энеэ энеэһээр булта үхэшэнхэйнүүд...

* * *

Столой эзэн шадал соогоо айлшадтаа хашхаран һагад ойлгуулна:

- Эрхим хүндэтэ нүхэд! Бүхы юртэмсэ дэлхэйн гүрэнүүд бидэндэ гуманитарна туһаламжа хүргэнэ. Бидэнэй урда Германи, Финлянди, Швеци, Италиһаа эдеэ хоол элбэгээр дэлгээтэй. Столдо уринабди, һуугты!

Һуубад. Час үнгэрбэ... 2-дохи час ябана. Амитадай нэгэн эзэнһээ шэбэнэн һурана:

- Юундэ эдеэлнэгүйбибди?

- Хүлисэгты, зааха бэеэ бариит даа. Франциһаа халбага, һэрээтэй самолёт нэгэ заа хожомдоно...

* **

Шэнээр бии болоһон партиин штабай байшанда КПСС-эй гэшүүн орожо, асуудал табиба:

- Танай партида орожо болоно гү?

- Болоно, – гэжэ алба хаагша дохино... - Харин КПСС-һээ гараха ёһотойт, энэ партиин нэрые бузарлаха, зутарааха болонот. Улас түрын талаһаа унажа, һалажа байһан коммунис үзэл суртал гэхэт...

Кандидатнай ажал хэрэгээ түргэн саг соо хэбэ: партиһаа гараба, КПСС тухайгаа бузарлама соносхол хэбэ.

- Саашадаа һаяар болохоёо байһан митинг дээрэ үгэ хэлэхэдээ, Ленин багшые хардажа хараахат, алуурша гэжэ доромжолхот... Хэлэһэн захиралта хэгдээ!

- Һүүлшынгээ шалгалта гаража, манай партиин гэшүүн болохот, – гэбэ алба хаагша. - КПСС-эй гэшүүн ябахадаа абаһан шагналнуудһаа, нэрэ зэргэнүүдһээ, эрхэ ямбануудһаа бултанһаань арсажа, үгы хэхэ болонот...

КПСС-эй гэшүүн ябагша гэнтэ орилон хашхарба:

- Бузар хара золиг! Гэгээн нангин, арюун үүргымни ойронь бү хүрэ, бү бузарла!

Очир НУРБАЕВ

Фото: pexels.com