Соёл уралиг 29 mar 2021 582

​Табан жэл

© фото: pixabay.com

Табан жэл

Басаган эжыһээ асууна:

- Эжы, хэлыт даа, “Табан жэл” гээшэ юун бэ?

- “Табан жэл” - энэшни, ажал хүдэлмэридөө оролдон хүдэлэлгэ. 5 жэлэй үнгэрөөд байхада, манай гүрэн түрэдэ 5 дахин бүхы юумэн ехэ болоод байха...

- Бүхы, бүхы юумэн?

- Тиимэ, басагамни, 5 дахин ажабайдалнай һайн болохо!

Хэшээлдээ багшань асуудал табиба:

- Үхибүүд, хэлэгты даа, “Табан жэл” гэжэ юун бэ? Яларма эрдэм мэдэсэ харуулха хүсэл түрэжэ, басаган гараа үргэбэ.

- Табан жэл – энэ ажалдаа оролдон хүдэлэлгэ, бүхы юумэн 5 дахин ехэ болоно – хилээмэн, тоһон, хүнүүд...

Басаганай сонхо руу харан гэһээнь, наһа бараһан хүниие гаргажа байба. Басаган саашань үргэлжэлүүлнэ:

- ...Наһа бараһан хүнүүд, хулгайшад, гуйраншад.

Дээгүүр һуугша

Турлааг модон дээрэ һууна. Гүйдэлөөрөө үнгэржэ ябаһан шандаган зогсожо:

- Турлааг, юугээ хэжэ һуунабши?

- Юу хэхэ юмбиб, хилар? Тамхи татажа һуунаб.

- Тамхинһаа үгыш. Би баһа бааюулхамни...

Шандаганай һаял тамхияа һорожо үрдеэгүй байтарнь, хаанаһааб даа үнэгэн бии боложо:

- Дальбагар шэхэтэ, эндэ һанаа амархан юугээ хэнэбши?

- Хэхэ юумэн үгыл даа. Тамхи татажа һуунаб.

- Татаха дурамни хүрэшэбэ. Тамхияа үгыш...

- Тэрэ дээрэ һууһан турлаагһаа эрихэ болоолши даа...

Турлаагһаа тамхи абажа, модоной дорохоно хоюулханаа һанаа амархан тамхи бааюулжа һуунад. Гэнтэ һөөг бургааһан сооһоо ангуушан гүйн гаража, тэрэ хоёрые бах-бах... буудажа унагааба.

Турлааг тамхинайнгаа үлэгдэл нёлбожо хаяад, дээшээ дэгдэн ниидэжэ ябахадаа хаагалаа һэн:

“Тэ-нэг хоёр, тэ-нэг хоёр!!! Оройдоошье юумэ хэнгүй байхаяа һанабал, нам шэнги дээгүүр һууха хэрэгтэй...”.

Очир НУРБАЕВ

Фото: pixabay.com