Ниигэм 25 mar 2021 346

​Шог ёгто долгин дээрэ

© фото: Яндекс.Дзен

Аба хэлээ

Эфиопиин коммунис партиин фонддо 10 түхэриг абаад ерэхэ гэһэн дурадхал һурагшадта оробо. Теэд нэгэ хүбүүн мүнгэгүй ерэбэ:

- Эфиопидо коммунис парти үгы, – гэжэ аба хэлээ.

Һара үнгэрөөд байхада, захиралта гараба: «Эфиопиин арад зоной засаг хуулида 10 түхэриг хэрэгтэй».

Тэрэл хүбүүн мүнгэгүй ерэбэ:

- Аба хэлээ: «Эфиопидо арадай засаг хуули үгы!»

Үни болонгүй, баһал 10 түхэриг хэрэгтэй болобо: «Эфиопиин үлэн хооһон арад зондо...».

Үнөөхи хүбүүмнай аяар 30 түхэриг абаад ерэбэ:

- Харин тэндэ үлэн хооһон зон байгаа һаа, коммунис партишье, арадай засагшье байха, – гэжэ аба хэлээ...

Очир НУРБАЕВ

Фото: Яндекс.Дзен