Ниигэм 27 mar 2021 231

​Ойлгомжо ухамай эрэ

© фото: pixabay.com

Хүдөө тосхоной үйлсөөр хари гүрэнэй аяншалагшадтай автобус гаража ябаба. Автобусой сонхоор харан гэһээнь, хүдөөгэй эрэ һамгаяа наншажа байба. Аяншад гид-оршуулагшые машина зогсоохыень гуйжа, тэрэ эрэһээ һурабад:

- Юундэ һамгаяа сохинобта? Гид асуудалыень оршуулба. Тэрэ эрэ ойлгомжо ухамай байжа, тэрэ дороо харюусаба:

- Бүри тэсэбэримни һалашоо, бэеэ барижа шадаагүйб... Автомашина абажа үгэһэмни – бутара эбдэжэрхёо, 2-дохи машиныемни хяа хүмэрюулшоо, мүнөөдэр мотоциклаа бутара тэһэртэрнь уруунь харуулаа. Хари гүрэнэйхид толгойнуудаа һэжэрэлсэн:

- Ямар туйлай шанга, һалхин шэнги һамган байгаа юм? – гэлдэнэ зариманиинь. Нүгөөдэнь:

- Ажал хэрэгэйнгээ түлөө адислуулаа! – гэлдэн, тараа һэн. Харин оршуулагша мэхэтэйхэнээр миһэд гээд, асууба:

 - Сэхыень хэлыш даа, юундэ һамгаяа наншаа хүмши?

- Үгы, энэ хара золигшни уһанда ошохомни гэжэ гараад, худагай хажууда һамгадаар үргөө талхидажа байгаа, үшөө хүүртигымни үмдөөд. Ажалдаа ошохо гээд, хүлеэнэб, хүлеэнэб...

Очир НУРБАЕВ

Фото: pixabay.com