Ниигэм 5 nov 2021 905

Гартаа дүйтэй Алексей

Мүнөө үеын эдиршүүлэй дура буляаһан ТикТок гэжэ богони видео-буулгабаринуудай хабсаргалтада @хyбyyн3 гэжэ хаягаар Алексей КОНСТАНТИНОВ хүдөөгэй байдалтай дүтөөр танилсуулна

Тиихэдээ хүдөө ажалда хэрэглэхэ техникэ хайшан гээд заһабарилхаб, үбһэ сабшахаб, малаа харюул-хаб гэхэ мэтын мэргэн зүбшэлнүүдые үгэнэ. Мухар-Шэбэрэй Суулга нютаг тоонтотой энэ залуутай холбоо барин харилсабабди.

- Сайн байна, Алексей Валерьевич! Буряад хэлэтэй аабзат?

- Буряадуудтай наадажа үндыһэн хадаа буряад хэлэ ойлгохотойб (энеэнэ). Манай Суулга һууринда ород, буряад арадууд хаяа хадхан, хэр угһаа ажаһууна ха юм.

- Тиигэбэл танда буряадаар асуудалнуудые табихамни. Хүдөөдэ ажал үгы гэлдэдэг. Хэр зүб бэ?

- Буруу. Залхуурангүйгөөр ажал хээ һаа, хаанашье байха. Жэшээнь, би өөрынгөө урдахияа хараад лэ, хэхэ юумэеэ хээд лэ ябанаб. Иишэ тиишээ хамараа шэхэнэгүйб, засаг түрые хараанагүйб.

- Нилээд олон үхэр мал баринат гэжэ нютагаархидтнай хэлэнэ. Хэзээ үсхэбэрилжэ эхилээ?

- Суулгын хажуудахи Балтада түрмын газар бии. Тэндэ хүдэлөөд, эртэхэнэ (мүнөө 46-тай), 10 жэлэй саана наһанайнгаа амаралтада гарааб. Саашаа юу хэхэмни гээшэб гэжэ бодооб. Хүдөөдэ ой модоор гү, али үхэр малаар лэ хүдэлхэһөө бэшэ юу хэхэбши? Теэдшье газарай татаса ехэ байна. Тиигээд хони ямаа, үнеэдые үсхэбэрилжэ эхилээб. Урид 2-3 һаамхай үнеэ хубиингаа эрилтэ хангахаяа баридаг һаабзаб. Олоор бариха саг үгы байгаал даа.

- Фермерскэ ажахы гэһэн үнэмшэлгэтэй?

- Нээхэ гэһэн аад, Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай Агростартап гэжэ урилдаанда хабаадахын тулада, фермер бэшэ байгаал һаа, дээрэ гэжэ хэлүүлээд, болёо һэм.

- Теэд энэ урилдаанда хабаадаа гээшэ гүт?

- Энэ жэл хабаадааб. Аяар 90 гаран хабаадагшадһаа 15-иинь лэ гүрэнэй грант абаха аргатай байгаа. Би 30-дахи һуурида гарааб.

- Анха түрүүшынхиеэ хабаадаа хадаа, һайн дүн харуулаа болонот.

- Тиимэ. Теэд нэгэ дахин лэ оролсоод болишохо бэшэб. Гүрэнэй дэмжэлтэдэ заабол хүртэхэб гэжэ бодоноб. Энэ жэл болоогүй гэлэй. Нүгөө жэл гэжэ байна ха юм. Энэ удаа хэһэн бүхы алдуу эндүүнүүдээ заһажа байнаб. Зуһалангай болон үбэлжөөнэй хоёр гүүртэ барижа эхилхэмни. Газартайб. Модо шулуу абанхайб. Гүрэнһөө 6 сая мүнгэ абабал, 20 толгой казах үүлтэрэй үнеэдые худалдан абахаб.

- Юундэ казах үүлтэр шэлээ?

- Хальмаг үнеэд казахта орходоо зэрлиг. Теэд мяханьшье бага гэжэ тобшолол хээб. Эбэртэ бодо малайнгаа үүлтэр һайжаруулхын тулада герефорд үүлтэрэй бухатай болонхойб. Мүнөө хүдөөдэ селекциин ажал хэгдэнэгүй ха юм.

- ТикТок хабсаргалтаар таниие ехэ һонирхожо харанаб.

- Тиимэшье олон подписчигуудтай бэшэб. 1500 хүрэхэ аабза. Хүбүүн басаган хоёрни ТикТок соо ходо һуудаг байгаа. Үхибүүдтэеэ хамта тэрээн руу шагааһаар, нэгэ мэдэн гэхэдээ, блогер болошоод байгааб (энеэнэ).

- Тиихэдээ миин бэеэ сэнгүүлнэ бэшэ, зондо хэрэгтэй ажал хэнэ ха юмта.

- Гол түлэб техникынгээ һалахада, намда хандадаг. Хүршэ нютагуудһаа техникэеэ намда асаржа заһуулдаг, илангаяа үбһэ хуряалгын үеэр хандагшад олон болоодхидог. Гагнаха ажалшье хэдэгби. Тэрэнээ буулгаад, ТикТок соо табинаб.

- Наһанайтнай нүхэр энэ хэжэ байһан ажалыетнай дэмжэнэ юм ааб даа?

- Дэмжэдэг. Альбинамни хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр хүдэлнэ. Гурбан хүүгэдтэй айлбди.

- Һанаһанаа дууһан бэелүүлыт даа! Элүүр энхые хүсэнэб!

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА хөөрэлдэбэ​

Фото: Алексей Константиновай дурадхаһан гэрэл зурагууд