Ниигэм 29 nov 2021 684

Зоболоной харгы арюудхаха Зула хурал

Буряадаймнай бүхы дасангуудта Зула хурал хурагдажа эхилбэ. Ламанар эртэ үглөөнһөө, үдэшэ орой болотор уншалга хэнэ.

© фото: дацан сангха

Буряадаймнай бүхы дасангуудта Зула хурал хурагдажа эхилбэ. Ламанар эртэ үглөөнһөө, үдэшэ орой болотор уншалга хэнэ.

  • 1419 ондо Паранирванада ошоһон Гелуг гэһэн шэглэл байгуулһан Чже Цзонхава багшада энэ хурал зорюулагдадаг юм. Багшынгаа түрэһэн, ажаһууһан, мүн Паранирванада ошоһон нютагта шабинарынь Зула бадарааһан түүхэтэй. Тэндэһээл энэ заншал эхитэй, - гэжэ Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албанай мэргэжэлтэн Алла Намсараева дуулгана.

Цонка гэһэн газарта һүзэгшэдэй олоор зула бадараахадань, оршон тойронхи нютагуудые гэрэлээр сасаруулһан юм гэдэг. Эгээл энээнһээ уламжалан, энэ үдэрые Мянган зулын һайндэр гээд нэрлэдэг болоһон гээшэ. Энэ үдэр Чже Цонхавын өөрынгөө багшада зорюулһан «Мэгзэм» гэһэн уншалга болодог.

Богдо Цзонхавын Паранирвана ошоһоной һүүлээр тэбхэр жэл үнгэрөөд байхадань, Зула хурал хурагдажа эхилһэн түүхэтэй. «Бадарһан зулын гэрэл зоболоной харгы арюудхаха шадалтай юм», - гэжэ Будаадын һургаал баримталдаг һүзэгшэд этигэдэг. Энэ үдэр һүзэгшэдэй тахижа байһан бурханайнгаа урда зула бадараахада һайн гэдэг.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: дацан сангха