Ниигэм 23 dec 2021 281

ТОС-ууд тоособо

Сэлэнгын аймагай ТОС-уудай түрүүшын фестиваль үнгэрбэ.

© фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай сайтһаа

Энэ хэмжээ ябуулгада ТОС-ууд бүхэли жэл соо хэһэн ажалаараа тоособо. Теэд “ажал, ажал” гээд, ходо байха бэшэш, эдэбхитэд сугларһан хойноо дуутай шуутай наада табиба.

– Манай аймагай ТОС-уудай гэшүүд ямаршье ажалһаа айдаггүй, гадна Эхэ орондоо үнэн сэхэ, бүхы талаараа абьяас бэлигтэй хүнүүд гэжэ дахин ойлгооб. Сэлэнгын аймагай түлөө хэжэ байһан ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэб, – гэжэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев тэмдэглээ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Сэлэнгын аймагай захиргаанай сайтһаа