Ниигэм 17 jan 2022 531

Буряадтамнай хорото «омикрон» хүртэһэн зон элирүүлэгдээ

Хэды һэргылэмжэтэй байгаашье һаамнай, хорото «омикрон» Буряадтамнай хүрэжэ ерэбэ

  • Үбшэлһэн 4 хүн элирүүлэгдээ, 3 томошуул, нэгэ наһаа хүсөөдүй үхибүүн. Үбшэнтэн Буряадһаа гадуур гаража аяншалаагүйбди гэжэ нэгэн дуугаар хэлэнэ. Гадуур ябаашьегүй һаа/, эдэнэр Буряадайнгаа аймагуудаар хүрэжэ ошоһон юм гээд хэлэхэ хэрэгтэй. «Омикрондо» хүртэһэн зоной үбшэниинь хүнгэхэнөөр үнгэржэ байна, - гэжэ Роспотреб-хиналтын түрүүлэгшын орлогшо Елена Кузьмина дуулгана.

Үбшэнтэн хоёрдохи шалгалтануудаа тушаагаад, тэрэнэйнгээ дүн хүлеэжэ байнад.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay