Ниигэм 26 jan 2022 512

Адисын амжалта

Буряадай ажаһуугшад Адиса басаганай амжалтануудта баярлана. Жэлтэйхэн Адиса басаган «Золгенсма» эм тарюулһанай удаа 7 һара болоод, һуужа эхилээ.

© фото: Гэр бүлын архивһаа

Аба эжынь ехэтэ баярлаһандаа, басаганайнгаа амжалтануудаар социальна хуудаһануудта хубаалдаа.

- «Спинразы» + Zolgensma инъекцинүүдэй һүүлээр Адисамнай үдэр бүри һайн тээшээ хүгжэжэ байна. Мүнөө басаганайнгаа бэе махабад шанга болгохо гэжэ бассейндэ тамаруулнабди, массажда ябанабди, элдэб янзын упражненинүүдые хэнэбди, -гээд, Адисын гэртэхин бэшээ.

 Видео-буулгабари харахада, басаган иишэ тиишээ мухарина, гэдэһэн дээрээ хэбтээд, толгойгоо, хүлнүүдээ дээшэнь үргэжэ хүхинэ. Социальна сүлжээндэ арад баяраа мэдүүлнэ, амаршална, амжалта хүсэнэ. Һануулан хэлэбэл, Адиса хоморой генетическэ үбшэнтэй түрэһэн байна. Тодорхойлходо, энэ үбшэндэ хүртэһэн хүнэй балсангуудынь саг ошохо бүри һула боложо эхилдэг. Арга хээгүй һаа, наһа барадаг. Нёдондо үбэл Адиса тухай бүхы дэлхэйгээр мэдээн таража, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй зон эм домдо мүнгэ суглуулжа эхилээ һэн. «Золгенсма» гэһэн препарат 160 сая түхэригтэ байгаа. Арад зоной туһаламжаар 40 сая суглараад, саашадаа мүнгэнэй оролго доошолоо, харин алтан саг ябажал байгаа. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов энэ хэрэгтэ оролсожо, Буряадта ашагта малтамалнуудые малтахаяа байһан “Озерный” ГОК-ой гол акционер Владислав Свибловтэй хөөрэлдэжэ, дутаһан мүнгыень хүсөөһэн байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Гэр бүлын архивһаа