Ниигэм 5 apr 2022 546

Баһа нохойдо хазуулба

Загарайн аймагай «Солнечный» ДНТ-дэ  9-тэй хүбүүхэн алабай үүлтэрэй нохойдо хазуулба. Үйлсэдэ бүмбэгээр наадажа  ябаһан хүбүүе нэгэ гэрэй хорёо сооһоо гараһан томо нохой намнажа хүсөөд,  хазажа эхилээ.

Талаан болоходоо, тэрэ хүбүүн өөрөө нохойһоо тэрьелжэ шадаа.

  • Хүл гараа хазуулаа, хуу шуһан болонхой гэртээ гүйжэ ерээ. Эмнэлгын газар абаашажа, һүниндөө операци хээ. Хумхаа үбшэнһөө тарилга абаа. Яһан хүрэтэрээ  ехэ гүнзэгы шархануудтай байгаа,-гэжэ хүбүүнэй түрэл Екатерина хөөрэбэ.  

 

Хүбүүнэй бүмбэгэеэ орхиһон  газарта түрэлхидэйнь ошоходо, шуһан болошоһон нохой тэндээл  байба.  Хүршэнэрынь нохойн эзэд тухай мэдээсэл хүбүүнэй түрэлхидтэ үгэхэеэ арсаһан байна.   Тиин хүбүүнэй түрэлхид  энэ ушараар эмхи зургаануудта хандаһаниинь,  мүнөө болотор харюу үгы.

-Нохой мүнөө болотор харууһагүй. Ондоо хүүгэд хазуулна аа гү?- гэжэ Екатерина онсолобо.

Фото: Pixabay