Ниигэм 17 aug 2022 327

Дахинаа һүжэрбэ

Хорон хамшагай дахяад  һүжэржэ эхилһэн ушарһаа,  хамар аманай хаалта зүүхэ саг тулажа ерэбэ. Иимэ шиидхэбэри августын 15-да үнгэргэгдэһэн суглаанай үедэ абтаба.

© фото: Интернедһээ гэрэл зураг

Хүн зоной олоор ябадаг  газарнуудта ажаһуугшад маска үмдэхэ баатай болохо. Эмнэлгын, дэлгүүрэй газарнуудаар болон олониитын унаа дотор заатагүй хорото хамшагһаа һэргылхэ ёһотойбди. Хэзээ,  хаана, ямар газарта маска үмдэхэб гэһэн тодорхой мэдээсэл Буряад Уласай Толгойлогшын зарлигай удаа үгтэхэ.

-Хорото ханяаданһаа һэргылхэ ажалнууд ябуулагдаһаар, тарилганууд хэгдэһээр. Нэгэ үдэрэй туршада аяар 3000  гаран зониие эмшэд тарина. Эмнэлгын газарта ехэ түлхисэлдөөн болохогүйн тула, тарилга хэхэ газарнууд шэнээр нээгдэнэ, - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова дуулгана.

Гэхэтэй хамта, эмнэлгын газарнуудта тус үбшэнтэниие аргалха нэмэлтэ һууринууд нээгдэнэ. Үнгэрэгшэ долоон хоногой туршада  200 гаран шэнэ үбшэнтэн элирүүлэгдэһэн байна. Харин мүнөө 100 гаран хүн үдэр бүри  үбшэндэ дайруулна.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Интернедһээ гэрэл зураг