Ниигэм 31 aug 2022 487

Загаһашалхань хорюултай

Август һарын 15-һаа ноябриин 15 болотор Байгалай омоли загаһа олзоборилго хизаарлагдана.

© фото: eguipnet.ru

Омоли загаһанай түрьһэ хаяха үеэр тэрэниие олзоборилжо хоол болгоһон зон ботулизм үбшэндэ хүртэдэг юм гэжэ Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд дахин дуулгана.Өөрынгөө гараар буйлуулһан загаһан ехэнхи ушарта ботулизмтай байхаяа һанадаг. 

Ботулизм гээшэ муухай халдабарита үбшэн болоно. Ботулизмда хүртэһэн зон  бэе муутай болодог, үшөө наһа барахадаа болохо. Ботулизм ганса загаһанда байдаг бэшэ, харин һархяаг, мяхандашье дайралдадаг.

-Загаһа худалдажа абахаяа һанабал, наймаашадһаа ветеринарай үгэһэн саарһыень шалгаха эрхэтэйт. Нюусаар худалдажа ябаһан наймаашадһаа загаһа бү абагты. Гансал тусхай дэлгүүртэ загаһа худалдан абаха хэрэгтэй. Наймаанда орохын урда тээ  ямаршье эдеэ хоол, эд бараан шалгалта гарана ха юм, - гэжэ Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд дуулгана.

Нюуса, далда аргаар загаһа худалдан абажа, браконьернүүдтэ туһа хүргэжэ бү ябаял,  нютагаархид.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: eguipnet.ru