Зурхай 7 aug 2023 783

Буряад-монгол зурхай августын 7-һоо 13 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 7, гарагай 2, буряад-монгол литээр 21.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, малгайн, гу­талай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиид­хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «шэмэтэй» болоно: эм най­руулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ (уһатай холбоотой үйлэнүүд), хурим түрэ наада­хада, аралжаа наймаа ябуулхада, арьбажуулха бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бэшэ тээ- шэ - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, ураг­шатай гараг; хонин жэлтэнэй - буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Августын 8, гарагай 3, буряад-монгол ли- тээр 22.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр бари­хада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые эхилхэдэ, пеэшэн табихада һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барил­гын ажал хэхэдэ - муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун тээшэ - муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэ­бэшье, үбшэн хүрэжэ магад.

Августын 9, гарагай 4, буряад-монгол литэ­эр 23.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг дал­лага абахада; пеэшэн табихада, шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна; эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолон­той байжа болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шуха­ла хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, мо­гой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 10, гарагай 5, буряад-монгол литэ­эр 24.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэ­хэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно. Энэ жарга­лай үдэр эхилһэн хэрэгүүдээ эсэстэнь хүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Августын 11, гарагай 6, буряад-монгол литэ­эр 25.

Хандамаанарай дүйсэн үдэр.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной га­зар махабадтай ушаржа, «Сиддхи» болоно: һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр барихада, ажал­нуудаа бүридхэн согсолходо, толилходо һайн.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гарал- нуудтаяа найрлахагүй.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Августын 12, гарагай 7, буряад-монгол литэ­эр 26.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абаха­да, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мо- риёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «тааралдахагүй» боло­но: гарза гаража, хулгай ушаржа болохо; шуха­ла хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу - муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 13, гарагай 1, буряад-монгол литэ­эр 27.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая- лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада; пеэ­шэн табихада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидара­лай хүсэн һуларна; эхилһэн шухала хэрэгүүд муу хойшолонтой, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада урда зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй һайн. 

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК