Зурхай 14 aug 2023 551

Буряад-монгол зурхай августын 14-һөө 20 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 14, гарагай 2, буряад-монгол литээр 28.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан ма­хабадтай ушаржа, «шэмэтэй» болоно: эм найруулха­да, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ (уһатай хол­боотой үйлэнүүд), хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, арьбажуулха бүхы үйлэнүүдтэ һайн.

«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Августын 15, гарагай 3, буряад-монгол литээр 29.

Хорин юһэнэй үдэр - Нирманарати оршолонһоо бурхадай буужа, һайн, муу үйлэ хэрэгүүдые шал­гадаг үдэр. Бальжинима (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ үедэ Синпүн гэхэ мэтэ газарайшье, бусад эзэдэй байбал­шье, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр бариха­да һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые эхилхэдэ һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун тээшэ - муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Августын 16, гарагай 4, буряад-монгол литээр 30.

Гушан – Бурхан багшын үдэр.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг далла­га абахада; пеэшэн табихада, шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан ма­хабадтай ушаржа, «үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна; эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шуха­ла хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 17, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэ­нын 1.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гара­ха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага аба­хада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, «хубаарал» болоно.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: шухала хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин та­хяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Августын 18, гарагай 6, буряад-монгол литээр 2.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада; пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр «мориной үхэхэ, эмээлэй эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада - муу, илангаяа зүүн зүг руу - муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, тэмсэлдэ.

Августын 19, гарагай 7, буряад-монгол литээр 3.

Бальжинима (Согто) үдэр амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ үедэ Синпүн гэхэ мэтэ газарай ба бэшэ эзэдэй байбалшье, али үгышье һаань, согто хутаг, буян болохо.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хии- дхэхэдэ; шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар ба­рилгын ажал хэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэ­рэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй; эмнэлгэ эхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэл­тэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 20, гарагай 1, буряад-монгол литээр 4.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, бая­лигай, адуу малай хэшэг даллага абахада; пеэшэн табихада һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии маха­бадтай ушаржа, «хүсэн» болоно: эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай хэрэгүүдые эхилхэдэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада баруун зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарна.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК