Зурхай 28 aug 2023 601

Буряад-монгол зурхай августын 28-һаа сентябриин 3 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Августын 28, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 12.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, мал­гайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг далла­га абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

12-ой үдэр тушаал эзэлхэдэ, зарлиг тунхаглахада, айраг, тараг бэрихэдэ, пеэ­шэн табихада һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Харгыда гарахада «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа, илангаяа зүүн зүг руу - муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Августын 29, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 13.

13-ай үдэр газар элдүүрилхэдэ, «га­зарай» ажал ябуулхада һайн. Адуу мал худалдахагүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, би­шэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэ­хэдэ; шэнэ гэр барихада, шорой шулууга­ар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: үхибүүнэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагша­тай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ - муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Августын 30, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 14.

14-дэ адуу мал худалдахада, түб хото­нуудта хэрэг бүтээхэдэ һайн. Үрэһэ таряа тарихагүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэ­шэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ­дэ; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Августын 31, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 15 (16 таһарба).

Абида бурханай дүйсэн үдэр.

15-да үрэһэ тарихада, һайн. Нүүхэгүй, наһа барагшые хүдөө табихагүй, бэри буулгахагүй.

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – һайн гэбэшье, һүнэһэн толгойдо оршоно гэжэ бү мар­тая.

Сентябриин 1, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 17.

17-до аралжаа наймаа ябуулхада, ба­рилгын ажал хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада һайн үдэр.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада баруун зүг руу - муу, бэшэ зүгүүд - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – зүһэ шарай до­ройтоно.

Сентябриин 2, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 18.

Дашинима (Үлзытэ) – амгалан жарга­лантай үдэр, абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуулхада (рамнай үргэхэ) һайн.

18-да айраг, тараг бэрихэдэ, пеэшэн та­бихада һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа бараг­шын хэрэг бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада - муу, илан­гаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Сентябриин 3, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 19.

19-дэ бэри буулгахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унда­най, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада; шэнэ гэр барихада һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа бараг­шые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада зүүн зүг руу - муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан баг­шын һургаал дэлгэрхэ, һайн нүхэртэй нүхэсэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК