Зурхай 18 sep 2023 610

Буряад-монгол зурхай сентябриин 18-һаа 24 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

НАМАРАЙ ДУНДА САГААГШАН ТАХЯА ҺАРА

Сентябриин 18, гарагай 2, буряад-монгол литээр 3.

Риха. 3-ай үдэр гэр байраяа хушахада, пеэшэн табихада болон арьбажуулгын хэрэгүүдтэ һайн. Худаг малтахагүй.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шуха­ла хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Сентябриин 19, гарагай 3, буряад-монгол литээр 4.

Риха. 4-дэ бэри буулгахада, аралжаа най­маа ябуулхада, модоор уран дарха хэхэдэ һайн. Хэрүүл ама татахагүй, арсалдахагүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг яба­ха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарай һайжарна.

Сентябриин 20, гарагай 4, буряад-монгол литээр 5.

Риха, һүүлшын үдэр. 5-да холын замда мордоходо һайн. Модо сабшахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралну­удтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Сентябриин 21, гарагай 5, буряад-монгол литээр 6.

6-ай үдэр ажабайдал хангаха хэрэгүүдтэ, аралжаа наймаанда, таряалангай, ажалну­удта һайн. Хажуу тээшэнь эд бараа, адуу мал үгэхэгүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн; айраг тараг бэрихэдэ, пеэшэн табихада урагшатай.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ мууда­ха.

Сентябриин 22, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 7.

7-ой үдэр газар уһатай холбоотой хэрэгүүдые бүтээхэдэ, наһа барагшын хэрэгүүдтэ һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг дал­лага абахада; пеэшэн табихада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: хурим түрэ наадахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аман, хэрүүл тэмсэл дэлгэрхэ

Сентябриин 23, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 8.

Модон хохимой үдэр ехэ тушаал эзэлхые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэбшэхэ.

8-ай дүйсэндэ хээрэ талада ажал ябуул­хада, хубсаһа эсхэхэдэ һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада һайн.

Шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа, харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туу­лай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Сентябриин 24, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 10 (9 таһарба).

10-да арьбажуулха үйлэнүүдтэ һайн. Холын замда гаралтагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унда­най, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй,

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: бүхы үйлэнүүдтэ муу, илангаяа суглаа зарлахагүй, шухала хэрэгээр уулзахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК