Зурхай 2 oct 2023 724

Буряад-монгол зурхай октябриин 2-һоо 8 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Октябриин 2, гарагай 2, буряад-монгол литээр 18.

18-ай үдэр айраг, тараг бүрихэдэ, пеэшэн табихада болон арьбажуулгын хэрэгүүдтэ һайн. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «Хубааралга» болоно: нүхэдтэеэ эбээ таһаржа, хахасажа болохо.

«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – гарзада.

Октябриин 3, гарагай 3, буряад-монгол литээр 19.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

19-дэ шэнэ гэр барихада һайн; бэри буулгахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрнэ, һайн нүхэртэй ушарха.

Октябриин 4, гарагай 4, буряад-монгол литээр 20.

20-до арьбажуулгын бүхы хэрэгтэ урагшатай, һайн.

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг далла­га абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «Үхэл» болоно: амидаралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Олоной» үүдэн нээгдэнэ: олониие суглуулхагүй, шухала уулзалгада муу.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл эбдэрхэ» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үлдэхэ, ангаха.

Октябриин 5, гарагай 5, буряад-монгол литээр 21.

21-эй үдэр захирхада, захиралта буулгаха тун­хаглахада һайн. Халуун уһанда орохогүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн; айраг, тараг бүрихэдэ, пеэшэн табихада урагшатай.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «Тааралдахагүй» болоно: хулгай худал ушаржа, дээрмэшье боложо болохо; шухала хэрэг эрхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада –халдабарита үбшэндэ.

Октябриин 6, гарагай 6, буряад-монгол литээр 22.

22-ой үдэр үзэг бэшэгтэ (һуралсалай хэрэгүүдтэ), урлалда һурахада һайн.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада; пеэшэн табихада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «Тааралдахагүй» болоно: хулгай худал ушаржа, дээрмэшье боложо болохо. Шухала хэрэг эрхилэлтэгүй, илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй. Шэнэ гэр бари­хада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Октябриин 7, гарагай 7, буряад-монгол литээр 23.

23-ай үдэр хотодо ажал ябуулхада һайн.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «Эдир» болоно: шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёолто зүүхэдэ, найр наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ хажуу тээшэ эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Октябриин 8, гарагай 1, буряад-монгол литээр 24.

24-дэ нүхэд болоходо, хэлсээ баталхада һайн.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «Хүсэн» болоно: эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ урагшатай, һуралсалай хэрэгүүдтэ һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК