Зурхай 19 feb 2024 448

Буряад-монгол зурхай февралиин 19-һоо 25 болотор

© фото: Анна Огородник

Февралиин 19, гарагай 2, буряад-монгол литээр 10.

Монлам Ченмо хурал. Үхэр жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

10-да арьбажуулгын үйлэнүүдтэ һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Февралиин 20, гарагай 3, буряад-монгол литээр 11.

Монлам Ченмо хурал. Бар жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

11-дэ найр наада үнгэргэхэдэ, урагшатай, һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Февралиин 21, гарагай 4, буряад-монгол литээр 12.

Монлам Ченмо хурал. Туулай жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

12-то айраг тараг бэрихэдэ, тушаалда орохо зарлиг гаргахада һайн.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Февралиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 13.

Монлам Ченмо хурал. Луу жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

13-да гэр байрануудые барихада, газарай ажалнуудые бүтээхэдэ, холын замда гарахада, урагшатай, һайн. Адуу мал худалдахагүй.

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Февралиин 23, гарагай 6, буряад-монгол литээр 14.

Монлам Ченмо хурал. Могой жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

14-дэ хотодо хэрэгүүдые бүтээхэдэ, адуу мал худалдахада һайн. Үрэһэ тарихагүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Февралиин 24, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15.

Монлам Ченмо хурал. Бүхы жэлнүүдтэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

15-да үрэһэ тарихада, арьбажуулгын үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, нүүхэгүй.

Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Түрэлэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдо оршоно гэжэ һанаарайт.

Февралиин 25, гарагай 1, буряад-монгол литээр 16.

Монлам Ченмо хурал. Бүхы жэлнүүдтэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.

16-да аралжаа наймаан урагшатай, һайн. Заргалдахагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник