Зурхай 26 feb 2024 433

​Буряад-монгол зурхай февралиин 26-һоо мартын 3 болотор

© фото: Анна Огородник

Февралиин 26, гарагай 2, буряад-монгол литээр 17

Монлам Ченмо хурал. Бүхы жэлнүүдтэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.
17-до аралжаа наймаанай, наһа барагшын үйлэнүүдтэ һайн. Бэри буулгахагүй.
Амгалан тайбанай, баялигай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 
«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.
Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу; бэшэ зүг руу һайн.
Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 
Үһэеэ абхуулхада – нюдэн бүрэлзэхэ, зүһэ шарай доройтохо. 

Февралиин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 18

Монлам Ченмо хурал. Бүхы жэлнүүдтэ түрэһэн хүнүүдэй заһалай тусхай үдэр.
18-да айраг тараг бэрихэдэ һайн.
Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 
«Хүүрэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй. 
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 
Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. 
Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – гарзада. 

Февралиин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 19

19-дэ бэри буулгахагүй, адуу мал худалдахагүй.
Амгалан тайбанай, ута наһанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.
«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй.
Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. 
Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог. 
Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн. 
Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.
Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Февралиин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 20

20-до арьбажуулгын бүхы үйлэнүүдтэ һайн. 
Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.
«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.
Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 
Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.
Үһэеэ абхуулхада – баялигта. 

Мартын 1, гарагай 6, буряад-монгол литээр 21

21-дэ халуун уһанда орохогүй. 
Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн. 
«Айлшанай» үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.
Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.
Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.
Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Мартын 2, гарагай 7, буряад-монгол литээр 22

22-то эрдэм һуралсалай хэрэгүүд урагшатай, урлалда һурахада һайн. 
Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.
«Наймаанай» үүдэн нээгдэнэ: олзын хэрэг эхилхэгүй.
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. 
Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй. 
Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье үбшэн хүрэжэ магад.

Мартын 3, гарагай 1, буряад-монгол литээр 23

23-да хотодо ажал хэрэг ябуулхада, урагшатай, һайн. 
Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.
«Хүбүүнэй» үүдэн нээгдэнэ: хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй.
Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн. 
Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.
Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник