Зурхай 4 mar 2024 414

​Буряад-монгол зурхай мартын 4-һоо 10 болотор

© фото: Анна Огородник

Мартын 4, гарагай 2, буряад-монгол литээр 24. 

24-дэ нүхэд болоходо, үдэр бүриин ажал хэрэгүүдтэ һайн. Рамнай үнгэргэхэгүй.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. 

«Сэрэгэй» үүдэн нээгдэнэ: сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр. 

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ. 

Мартын 5, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25. 

Хандамаанарай дүйсэн үдэр. 

25-да үрэһэ тарихада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, аралжаа наймаа ябуулхада һайн.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр. 

«Түрэлнүүдэй» үүдэн нээгдэнэ: түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй. 

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн. 

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ. 

Мартын 6, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26. 

26-да газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ һайн. Адуу мал худалдахагүй, юумэ андалдахагүй (наймаасалдахагүй).

Амгалан тайбанай, адуу мориной хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Хэрэмэй» үүдэн нээгдэнэ: гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр «морин үхэхэ, эмээл хухарха» ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу. 

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог. 

Үһэеэ абхуулхада – аза жаргалда. 

Мартын 7, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27.

27-до айраг тараг бэрихэдэ, наһа барагшын үйлэнүүдые бүтээхэдэ һайн. 

Амгалан тайбанай, илангаяа хүүгэдэй даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Бэриин» үүдэн нээгдэнэ: бэриин хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу; бэшэ зүгүүд руу һайн. 

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда. 

Мартын 8, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28. 

28-да бэри буулгахагүй. 

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн. 

«Үхээриин» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Мартын 9, гарагай 7, буряад-монгол литээр 29. 

29-эй ехэ үдэр Нирманарати замби түбиһөө бурхад заларжа, хүмүүн түрэлтэнэй үйлэдэһэн хэрэг ябадалнуудые шалгадаг. 

Амгалан тайбанай, ургаса таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

«Үхэлэй» үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэгүүдые бүтээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу, бэшэ тээшэ зүглэхэдэ гэмгүй. 

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. 

Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй. 

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Мартын 10, гарагай 1, буряад-монгол литээр 30.

30 – Бурхан багшын буянта үдэр. 

Айраг тараг бэрихэдэ, «хүндэ хэрэгүүдые» бүтээхэдэ, урагшатай, һайн. Бэри буулгахагүй.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, баялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

«Ниитын» үүдэн нээгдэнэ: суглаа зарлахагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу һайн. 

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ, заргалдаха.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник