Зурхай 17 may 2024 256

​Зурхай майн 17, гарагай 6, буряад-монгол литээр 9

Амгалан жаргалантай Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуул­хада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Худалдаа наймаа ябуулхада, урагшатай, һайн. Гэрлэхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага аба­хада һайн.

“Үхэлэй” үүдэн нээгдэнэ: наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ тээшэ һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ