Зурхай 11 jun 2024 236

​Зурхай июниин 11, гарагай 3, буряад-монгол литээр 5

Модон хохимой үдэр ехэ тушаалай шэрээдэ га­рахые, шэнэ ажалда орохые, сэрэг хүдэлгэхые тэб­шэхэ.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхые, харгыда гара­хые, нүүхые, бэриин үйлэнүүдые ба хүдөө гарга­хые тэбшэхэ. Хүүр залахагүй, модотой холбоотой ажал хэхэгүй.

Амгалан тайбанай, баялигай хэшэг даллага аба­хада; хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мо­риёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

“Айлшанай” үүдэн нээгдэнэ: айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүгүүд руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулга­на, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, би­шэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.

Зурхай Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ