Зурхай 29 may 2023 970

Буряад-монгол зурхай майн 29-һөө июниин 4 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

 Майн 29, гарагай 2, буряад-монгол литээр 9.

Амгалан жаргалантай Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр - абишиг (Ваан) хайрлахада, һайтар байгуул­хада (рамнай үргэхэдэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһа­най хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Майн 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “хүсэн” болоно. Энэ үдэр эхилһэн хэрэгүүдээ түгэсхэхэдэ, һуралсалай, бол­босоролой хэрэгүүдтэ урагшатай, һайн.

Суглаа зарлахагүй, заргалдахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа ба­руун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эршэ хүсэн нэмэнэ.

Майн 31, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11.

Амгалан байдалай, ута наһанай, мориной хэ­шэг даллага абахада; шэнэ гэр барихада ба шо­рой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна, тиигэжэ “хубааралга” боло­но. Шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, айлшадые ури­хагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, мо­гой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан хурсадаха.

Июниин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “элбэгжэхэ” болоно. “Элбэг- жэхэ” үдэр һанаһан хэрэгүүд урагшатай, зарга шиидхэхэдэ, холын замда мордоходо, нүүхэдэ, пе­эшэн табихада һайн.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһабарилха­гүй, зөөлгэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Июниин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, пеэшэн табихада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «таарахагүй» болоно: хулгай худал, дээрмэдэлгэ ушаржа болохо, шухала хэрэ­гүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, бэри буулгахагүй, хүү­гэдэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээшэ - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 3, гарагай 7, буряад-монгол литээр 14.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуу­гаар барилгын ажал хэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг хүдэлгэхэ­гүй, заргалдахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, ондоо тээ­шээ зүглэхэдэ һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд арьбажаха, мал үдэхэ.

Июниин 4, гарагай 1, буряад-монгол литээр 15.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, ба­ялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада; шэнэ гэр барихада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал ма­хабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэ­гүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, түрэл гаралнуудаа- раа найрлахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй, гэбэшье һүнэһэн толгойдоо оршоно гэжэ бү мартая.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК