Зурхай 12 jun 2023 838

Буряад-монгол зурхай июниин 12-һоо 18 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 12, гарагай 2, буряад-монгол литээр 24.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһа­най хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, “үхэл” болоно. Энэ үдэр ами­даралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэшье эхилэлтэгүй, сэрэг хүдэлгэхэгүй, заргалдахагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээ­шэ һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 13, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, “үхэл” болоно. Энэ үдэр ами­даралай хүсэн һуларна, эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэшье эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, шэнэ гэр барихагүй, шорой шулуугаар барилга хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта ехэдэхэ, хараа бүрүүлтэхэ.

Июниин 14, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26.

Амгалан байдалай, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна, тиигэжэ “шэмэтэй” болоно. Энэ үдэр эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаал- га хүүлэхэдэ (уһаар, аршаанаар үйлэдэхэ бүхы хэрэгүүд), хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада, тиигээд бүхы арьбажуулхын үйлэнүүд­тэ һайн.

Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарил­хагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа, харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, мо­гой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргал үргэлжэ дэлгэрхэ.

Июниин 15, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай хии махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, “арьбажал” болоно. Һанаһан бүхы хэрэгүүд түргөөр бүтэхэ, илангаяа зарга шиидхэгдэхэ, хүнүүд эбтээ орохо; холын замда мордолго, нүүлгэ урагшатай. Пеэшэ табихада ехэ һайн.

Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үлзытэй һайн.

Июниин 16, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл тэмсэлдэ.

Июниин 17, гарагай 7, буряад-монгол литээр 29.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ тээшэ гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Июниин 18, гарагай 1, буряад-монгол литээр 30.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, ба­ялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, шэнэ гэр бариха­гүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргада , “эрлигтэй ушарха”.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК