Зурхай 26 jun 2023 953

Буряад-монгол зурхай июниин 26-һаа июлиин 2 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 26, гарагай 2, буряад-монгол литээр 8.

Амгалан тайбанай, малгайн, гуталай, хубсаһа­най хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада һайн.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “хубаарал” болоно. Энэ үдэр шухала хэрэгүүдые эрхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагша­тай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – наһан ута болохо.

Июниин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 9.

Амгалан байдалай, илангаяа баялигай хэ­шэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табиха­да, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “хүсэн” болоно. Энэ үдэр эхилһэн бүхы хэрэгүүдээ хүсэдөөр дүүргэхэдэ, һу­ралсалай хэрэгүүдые эрхилхэдэ һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хул­гана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.

Июниин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 10.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “хубаарал” болоно. Ямаршье хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй, олоороо суглархагүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй, шэнэ гэр бариха­гүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа ба­руун зүг руу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – эршэ хүсэн дээшэлхэ.

Июниин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 11.

Амгалан тайбанай, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай хии махабад одоной хии ма­хабадтай ушаржа, “элбэг” болоно. Һанаһан бүхы хэрэгүүд түргэн дундаа бүтэхэ, зарга шиидхэхэдэ, холын замда мордоходо, ондоо тээшээ нүүхэдэ, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, ехэ урагшатай.

Айлшадые урихагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бэшэ зүг руу - һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – бэеын эрхэтэнэй хүсэ ша­дал һайжарха.

Июниин 30, гарагай 6, буряад-монгол литээр 12.

Амгалан тайбанай, хониной хэшэг даллага абахада, пеэшэн табихада һайн үдэр.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, «тааралдахагүй» болоно: хул­гай дээрмэ боложо, гарза гарахаар; шухала хэрэ­гүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадаха­гүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ами наһанда харша.

Июлиин 1, гарагай 7, буряад-монгол литээр 13.

Баялигай, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ; пеэшэн табихада, шэнэ гэр бариха­да, шорой шулуугаар барилгын ажал ябуулхада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, хүүгэдэй түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ тээ­шэ - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэл­тэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хүсэл, эрмэлзэл ехэдэхэ.

Июлиин 2, гарагай 1, буряад-монгол литээр 14.

Энэ үдэр амгалан тайбанай, эдеэ унданай, ба­ялигай, адуу малай хэшэг даллага абахада, шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал ябуулхада һайн.

Энэ үдэр гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушаржа, «носохо» болоно: шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, сэрэг хүдэлгэхэ­гүй, заргалдахагүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бэшэ зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ, адуу мал үдэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК