Ниигэм 10 jul 2020 333

​ФСК-гай бассейн спортсменуудые угтан абаа

Улаан-Үдэ хотодо хоёр долоон хоногой саана Физкультурно-спортивно комплексын бассейн ажалаа дахин эхилээ. Харин тэндэ Буряадай тамаралгын суглуулагдамал командын гэшүүд hорилго хэхэ эрхэтэй, - гэжэ Спорт РБ дуулгана.


- Санитарно-һэргылэмжын орёо байдалһаа энэ хорюул сэхэ дулдыдана гээд мэдээжэ.
Хоёр, гурбан долоон хоногһоо хорюул дүримүүдэй хүнгэлэгдэжэ эхилбэл, дуратай хүн
зон бассейн соо орохо эрхэтэй боложо магад,

- гээд Буряадай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай орлогшо Иван Козырев хэлэбэ.  

Мүнөө үедэ Улаан-Үдын эрхэтэд стадион болон фитнес түбүүд соо спортоор бэеэ һорихо аргатай. Түрүүшын хүнгэлэлтын шатада нэгэ доро үсөөн хүн байха дүрим тогтогдоо. Хоёрдохи шатада стадион дээрэ хүнүүд бэеэ һорихо эрхэтэй болобо. Тиибэшье нэгэ доро олоор сугларжа болохогүй. Саашанхи байдал Роспотреб-хиналтын шиидхэбэриһээ сэхэ дулдыдаха.