Ниигэм 26 oct 2020 312

Буряад Уласта үбэл айлшалхань

Мүнѳѳдэр, октябриин 26-да Буряад Улас дотор уларилай шэнжэ  хубилжа, hалхитай, саhатай үдэр мандаба. Ехэнхи аймагуудаар саhан орохо. Байгал шадархи нютагуудта hүниндѳѳ саhан ехээр орожо магад. Баруун-хойноhоо секундын 6-11 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Зарим нютагуудта секундын 16-21 метр хүрэтэр hалхин шангадаха. Һүниндѳѳ түбэй аймагуудаар 2-7 градус хүйтэн хонохо. Зарим аймагуудта 12-17 градус хүйтэн hүниндѳѳ хонохо. Yдэртѳѳ 0-5 градус дулаан байха.
Улаан-Yдэ хотодо шииг нойтон орохогүй. Баруун-хойноhоо секундын 9-14 метр хүсэтэйгѳѳр hалхилха. Һүниндѳѳ 0-5 градус дулаан, hүниндѳѳ 0 градус хонохо.
Буряадай харгыда мүльhэн тогтонхой. Дабаан дээгүүр саhан ехээр оронхой. Болгоомжотой ябаха шухала.

Фото: pixabay.com