Ниигэм 10 nov 2020 342

​Буряад Уласта «Меркурий» онол арга - үрэ дүнтэй

© фото: pixabay.com

2018 онhоо ветеринарна управлениин ажалда "Меркурий" гэhэн системэ хүдэлжэ эхилээ. Тэрэнэй ёhоор бүхы мяхан, мяханай зүйл иишээ тиишээ ябуулагдахадаа, бүхы мэдээсэлынь энэ онол аргада оруулагдана. Хоер жэлэй туршада улас дотор бүхы шахуу аймагуудта тус хүдэлмэри хэгдэнэ, гансал интернетгүй газарта саарhан дансанууд хэрэглэгдэhэн зандаа.

Мүнөө улас дотор аймагуудаар 101 газарта Меркурий гэhэн системэ соо хүдэлжэ байна. Табаниинь лэ хуушанаараа саарhан дээрэ бэшэhэн зандаа. Юуб гэхэдэ, холын нютагуудаар интернет татагдаагүй байхадань, хэсүүхэн ха. Тиигэбэшье, ажал саашадаа ябуулагдаха.

2018 онhоо хойшо улас дотор Меркурий гэжэ системэ хүдэлжэ эхилэнхэй юм. Жэшээлхэдэ, Хяагтын аймагта энэ ажал хоёр жэлэй туршада дүүрэн хэгдэжэ, мүнөө ветеринарна албанай ажалшад энэ аргаар хүдэлдэг болонхой.

Хэрбэеэ ветеринарна үнэмшэлгэгүйгөөр ябабал, арад зон гурбанhаа таба мянган хүрэтэр, ноёд hайд 30 мянганhаа 40 мянган түхэриг хүрэтэр, мүн юридическэ нюурнууд 500 мянган хүрэтэр ялада тохогдохо.

«Энэ системэ ехэ hайн. Үхэр малаа гаргахадаа, хэды бууза, пельмен болооб, хайшаа ошооб, хаана наймаалааб гэжэ мэдэхэ болонобди, үхэрөө худалдахадаа, Меркурий соо ороод хаража, шалгаха аргатайбди харха, шалгаха аргатай», - гэжэ Буряадай ветеринарна управлениин малай үбшэнтэй тэмсэлгын уласай станциин дарга Амгалан Дармаев хэлэнэ hэн.

Наймаанда табигдаха мяха болон мяханай зүйл ветеринарна албан шалгаха уялгатай, гэбэшье, болбосоруулагдаhан эдеэ хоол үйлэдбэриин харюусалгада ороно.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com