Ниигэм 11 nov 2020 347

Буряад Уласта ниигүүлэсхы туһаламжа үндэр наһатайшуулда үзүүлэгдэнэ

Ород Улас дотор ниигүүлэсхы удхатай «Мечта ветерана» гэһэн түсэл зохёогдожо, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай, ара талын ветерануудта, Ленинградай блокадада ороһон зондо анхарал хандуулжа, арга шадалаараа туһаламжа хүргэхэ зорилготойгоор энэ түсэл зохёогдожо, олон хэмжээнүүд үнгэргэгдэнэ. Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар нютагуудай таһагай мэргэжэлтэд 16 ветерануудай һанаа хүсэл тухай мэдээсэл тодорхойлһон байна. Мүнөө тэдэнэй 12 наһатайшуулда арга боломжоор туһаламжа үзүүлэгдэбэ. 
Гусоноозёрск хотодо ажаһуудаг 93 наһатай Виктор Петрович Хлебниковто гэртэнь линолеум дэлгэхэ, ванна соонь заһабарилга хэхэ хэрэгтэ 54769 түхэриг суглуулагдаа. Улаан-Үдэ хотодо ажаһуудаг 92 наһатай Долгор Базыровна Манзаровада хоёр сонхо, балкон шэнэлхэ хэрэгтэ 60000 түхэриг суглуулагдажа, ажал хэгдээ. Түнхэнэй аймагай Владимир Артемьевич Имегенов холо нютагуудта ажаһуудаг түрэлнүүдтэеэ скайпын аргаар харилсаха һанаатай байхадань, ноутбук абажа үгэхэ гээд, 30000 түхэриг мүнгэн суглуулагдаа. 
Үшөө тиихэдэ Бэшүүрэй аймагай Андрей Евлампьевич Галушин, Нина Степановна Сдобнова, Каменск хотын Николай Семёнович Самойленко, Улаан-Үдэ хотын Михаил Демьянович Серебрянников, Байгал шадарай аймагай Анастасия Андреевна Праскова, Бабушкин хотын Николай Акимович Колесников гэгшэдэй үнинэй  һанаан бэелүүлэгдэбэ.  
Ниигүүлэсхы сэдьхэл һанаатай зоной туһаламжаар 97 наһатай Агууехэ дайнай ветеран, Хяагтын аймагта ажаһуудаг Лазер Анисимович Афанасьевта тусхайта коляска бэлэглэгдээ. Тэрэнэй ашаар үндэр наһатан гэр соогуураа ябаха аргатай болоо. Сэлэнгын аймагта ажаһуудаг 90 наһатай Татьяна Амосовна Расторгуевада шэнэ телевизор абтажа үгтөө. Хориин аймагта ажаһуудаг 90 наһатай Матрена Михайловна Маркеловагай хоёр хүсэл бэелүүлэгдээ. Олоной аша туһаар залуу хаһынгаа хани басагатай уулзажа шадаа. Үшөө «Рябинушка» ансамблиин дуунуудые шагнаха һанааниинь дүүргэгдэбэ.
Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманай мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр ветерануудай үшөө табан һанаа түсэб гүйсэд бэелүүлэгдээгүй байна. Ород Улас дотор энэ хэмжээн эмхидхэгдэжэ, мүнөө дээрээ 100 ветерануудта туһаламжа үзүүлэгдээ.

Фото: egov-buryatia.ru