Ниигэм 24 nov 2020 689

​Буряадай түлөөлэгшэ бүхэроссиин федерациин хүтэлбэрилхы гэшүүдэй тоодо оролсоо

Ноябриин 22-то онлайн аргаар һур харбалгын Ородой федерациин хүтэлбэрилэгшэ болон 15 хүнһөө бүридэһэн Президиумай гэшүүд томилогдоо. Тэндэ Вячеслав Цыбикжапов оруулагдаа.

Тус хэмжээ ябуулга “Надежды России” гэһэн мүрысөөнэй үедэ үнгэргэгдэхэ байгаа. Теэд оршон байдалһаа боложо, тэрэнь эмхидхэгдээгүй.

Онлайн аргаар суглаанда Ород гүрэнэй 56 можо хизаарнуудай түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

Олоной дуугаар шэнэ болзорто мэдээжэ һур харбааша Владимир Ешеев хүтэлбэрилэгшөөр томилогдоо.

Президиумдэ ородог 15 хүнүүдэй дунда Буряадай һур харбалгын федерациин хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов оруулагдаа.

Һур харбалгын Ородой федерациин хүтэлбэрилэгшэ болон хүтэлбэрилхы гэшүүд 4 жэлээр томилогдодог юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ