Ниигэм 26 nov 2020 604

Буряад Уласта гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлгын шэнэ журам баталагдаба

«Зондо ниигэмэй талаар тэдхэмжэ үзүүлгын түб» гэhэн Буряад Уласай эмхиндэ хүүгэдэй пособи түлэлгын болзор тухай асуудалнуудаар олон хандалганууд бүридхэгдэнэ. Тиимэ ушарhаа байгша оной декабриин нэгэнhээ түлэгдэхэ шэнэ журам баталагдаба.

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар сайд Татьяна Быковагай мэдээсэhээр:

Залуу, олон хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ, хүүгэдые хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ гүрэнэй зүгhѳѳ олон хангалта, тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг. Тиин эдэниие абаха хэрэг гуримшуулагдажа, шэнэ журам баталагдаба.

Жэл зургаан hаратай болоодүй хүүгэдэй пособи hара бүхэнэй 13-най үдэр банкда эльгээгдэжэ байха. Yхибүү түрэhэн болон үргэжэ ябаhан гэртэхиндэ гүрэнэй талаhаа үзүүлэгдэдэг мүнгэн туhаламжа 15-най үдэр, гэр бүлэдѳѳ гурбадахи болон удаадахи хүүгэдтэй болоhон эжыдэ түлбэри 16-най үдэр, гурба наhанhаа эхилээд, долоотой болотор хүүгэдэй пособи 18-най үдэр эльгээгдэхэ гуримтай болоо.

 Гэр бүлэдэ, түрэлхидтэ үгтэхэ мүнгэн хоёр гурбан үдэрэй туршада Казначействын управленидэ болон банкнуудта оруулагдажа, абтаха зондоо хүрэжэ ошодог, гэжэ онсо тэмдэглэлтэй.

 

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc