Ниигэм 4 dec 2020 319

​Буряадай Кабанск аймагта шэнэ һургуули баригдана

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Энэ һургуулиин барилга эхинһээ бэрхэшээлтэйгээр ябуулагдаа. Юундэб гэхэдэ, барилга эхилһэн эмхи муугаар ажалаа эрхилжэ, баталагдаһан түсэбһөөнь ехээр хожомдоһон байна. Энэ ушарһаа боложо, һургуулиин барилга ондоо эмхидэ дамжуулагданхай юм.

Түсэбэй ёһоор 2021 оной апрель һарада шэнэ һургуулиин байшан ашаглалгада тушаагдаха ёһотой. Шэнээр эмхидхэгдэһэн конкурсын дүнгүүдээр ООО «Особняк строй» гэһэн барилгын эмхи шэлэгдэбэ. Барилгын хүдэлмэри гүйсэдхэхэ эмхи хоёр һарын хойно ажалаа эндэ эхилһэн юм. Мүнөө шэнэ һургуулиин байшанай һуури табигдажа, зайн галаар хангаха тоног хэрэгсэлнүүд тодхогдобо. Һүүлэй мэдээгээр, барилгашад һургуулиин байшанай торхо бодхоожо эхилэнхэй.

 Хоёр дабхартай, гурбан томо байшангуудһаа бүридэһэн шэнэ һургуулиин барилгада 148,5 сая түхэриг гүрэнэй жасаһаа һомологдобо. Байшан нэгэдэхи дабхарта эхин һургуулиин ангинуудай танхимууд байха юм. Хоердохи дабхартань номой сан, захиргаанай байра, эмнэлгын газар,  болон  ахамад ангиин һурагшадай танхимууд байха зэргэтэй.  Барилгын түсэбэй ёһоор энэ һургуулида тамирай зал, эдеэ хоолой таһаг мүн  багшанарай, һурагшадай амарха газарнууд эмхидхэгдэхэ.

«Барилгын ажал хэлсээнэй ёһоор ябуулагдажа байна. Дуталдаһан юумэн эндэ үгы. Нютагай ажаһуугшадай байдалда амин шухала барилга хэжэ байһанаа эндэхи ажалшад ойлгожо байна» - гээд, Буряад Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглэнэ.

«Болбосорол» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ энэ һургуули баригдана. «Болбосоролой хүгжэлтэ» болон «Гэгээрэлэй болон эрдэм ухаанай хүгжэлтэ» гэһэн гүрэнэй программын ашаар Буряад Уласай хуушарһан һургуулинууд һэргээн бодхоогдоно гээд барилгын яаманай мэргэжэлтэд дуулгаба.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман