Ниигэм 1 dec 2020 187

​Улаан-Үдын 100-дахи микрорайонуудта дулаа дамжуулдаг соргонуудые барилгын ажал дүүрэхэ тээшэ болоо

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдын 100-дахи микрорайонуудта дулаа дамжуулдаг соргонуудые барилгын ажал дүүрэхэ тээшэ болоо

Улаан-Үдын 100-дахи микрорайонуудта дулаа дамжуулдаг соргонуудые барилгын ажал дүүрэхэ тээшэ болоо. Жэлэй дүүрэтэр ашаглалгада тушаагдаха еhотой. Болбосон түхэлэй талаар тэндэ ехэ ажал ябуулагдана.

Шэнэ гэрнүүд, социальна байшангууд 100-дахи микрорайонуудта олоор баригдана. Тиигэжэ дулаа хэрэглэлгэ ехэ болоно. Буряадай Засагай газарай түлөөлэгшэд барилгын ябуулагдажа байhаниие ошожо шалгаба, хараба. Дулаанай соргонуудые ямар сагта ашаглалгада тушаахаар бэлэн байhан тухайгаа ажал ябуулагшад хөөрэжэ үгөө.

"Мүнөөдэрэй байдалаар проект хэгшэд саарhа дансын талаар хүдэлнэ. Декабриин 5 болотор ажал дүүргэгдэхэ еhотой", - гэжэ инфраструктура хүгжөөлгын талаар Буряадай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэнэ.

Барилгын hалбариин урда ехэ ажал, ехэ зорилгонууд табигданхай. Гэр байрын жасын ажалые бүри үргэдхэхэ, ехэ болгохо тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин регионуудта даабари үгэhэн байна. 2030 он болотор Буряадта 4 сая дүрбэлжэн метр хэмжээнэй гэр байшан ашаглагдаха еhотой. "Стимул" гэhэн федеральна программаар мүнгэн hомологдоно гээд hануулая.

"2021-2023 онуудта 360 сая түхэриг hомологдонхой. Энэ мүнгэн технологическа ажалда гаргашалагдахаар хараалагдана", - гэжэ Буряадай барилгын болон гэр байрын коммунальна комплексын сайд Николай Рузавин хэлэнэ. Гэр барилгада, мүн инфраструктура хүгжөөлгэдэ мүнгэн гаргашалагдана. 102-дохи болон 118-дахи микрорайонуудые холбодог харгын барилга ябуулагдажа байнхай. "Ажалай 10 лэ процент үлөө. Бордюрнууд хэгдэнэ. Тиигээд ажалаа тушаахабди", - гэжэ "Байкал-Техстрой" компаниин захирал Антон Фомин хэлэнэ.

"Стимул" гэhэн федеральна программаар олон барилга хэгдэхэ түсэбтэй. 2024 он болотор Буряад улас мүнгэ абаха талаар баталалга абанхай.

Фото: pixabay.com