Ниигэм 2 dec 2020 227

​Буряад уласта сэрэгшэд үбэлэй хаһын һуралсал эхилбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ородой зэбсэгтэ хүсэнүүдэй сэрэгтэ алба хэгшэдтэ hуралсалай шэнэ хаhа декабриин 1-hээ эхилдэг. Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой частьнуудта энэ талаар баярай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдээ. Һуралсалай шэнэ хаhада сержантнууд, прапорщигууд болон офицернууд сэрэгэй хэрэгэй шэнэ аргануудтай болон техникэтэй дүтөөр танилсаа.

Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой командующи, Россиин герой, генерал-полковник Геннадий Жидко танкова холбоондо алба хэгшэдые hуралсалай шэнэ хаhын эхилhээр амаршалжа, байгша оной ехэ хүлгөөтэйгөөр үнгэржэ байhаниие тэмдэглээ.

"Һүүлэй жэлнүүд соо дэлхэй дээрэ дайн дажар, сэрэгэй талаар зүрисэлдөөн болоно", - гээд, тэрэ хэлэбэ. Зэбсэгтэ хүсэнүүдэй сэрэгэй бэлэдхэл хадаа Россиин аюулгүйн талаар найдал болоно. Шанга хүсэтэй байхын тула, сэрэгшэдэй үдэр бүриин бэлдэлгэ үлүү бэшэ.

Буряадай Засагай газарай аюулгүйе сахидаг асуудалнуудай талаар Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской сэрэгшэдтэ Буряадай Толгойлогшын зүгhөө аза талаан, баярые хүсэбэ.

Танкова холбооной бүридэл хадаа контрактаар алба хэдэг сэрэгшэдээр 100 процент хангагданхай. Һуралсалай үедэ шэнэ техникэтэй танилсана, мэргэжэлээ хүбүүд дээшэлүүлнэ. "Шанар hайтай бэлэдхэл байха еhотой. Сэрэгшэд зэбсэгтэ болон сэрэгэй тусхай техникэ үзэжэ, хэрэглэжэ шадаха еhотой" гэжэ штабай дарга Роман Николаенко хэлэнэ. Танково холбооной сэрэгшэд сэрэгэй бэлэдхэлэй талаар хэдэн үүргэ дүүргэхэдөө, нюурай бүридэлhөө эхилээд ротно тактическэ hуралсал хэжэ шадаха еhотой бшуу.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар