Ниигэм 4 dec 2020 270

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта багашуул мүнөө үеын оньһон түхеэрэлгэнүүдтэй болобо

© фото: pixabay.com

Фото-, видео-студи, хайтек, графическа түлхюур. Хойто-Байгалай аймагай эдир багашуул уран бэлигээ хүгжөөхэ арга боломжотой болоо. "Болбосорол" гэhэн үндэhэн түсэлэй аргаар мүнөө үеын оньhон түхеэрэлгэнүүдые абаа. Тэрэнэй хажуугаар мүнгэнэй грант шүүhэн байгаа.

Буряад Уласай эгээн холын аймагуудай нэгэндэ ерээдүй үндэр тушаалай мэргэжэлтэдтэ өөрынгөө бэлиг шадабари мүлихэ, шэнэ юумэнтэй танилсажа, мүнөө үеын оньhон хэрэгсэлнүүдтэ hуража, уран бэлигээ үргэхэ аргатай болобо. Мүнөөнэй шанга гэгшын компьютернууд, медиа хэрэгсэлнүүд дээрэ hуража, элдб янзын программануудые зохёохо арга үзүүлэгдэнэ.

«Үхибүүд эхинhээнь мэргэжэлтэ, шанга оньhон хэрэгсэлнүүд дээрэ hураха ёhотой, дээдэ hургуулида ороходоо, тэрэ түхеэрэлгэнүүдтэй "ши" гээд хөөрэлдэхэ аргатай байха», - гээд, "Эковидео" студиин хүтэлбэрилэгшэ Николай Березовский хэлэнэ. Абяа болон видео буулгаха шэб шэнэ студитай болоhондоо ганса багашуул баярлана бэшэ, харин томошуулшье хүхилдэнэ.

Иимэ гоё байдал түхеэрэлгэдэ "Болбосорол" гэhэн үндэhэн программа болон хоёр хахад сая түхэригэй грант туhалаа. Мүн уласай "Үхибүүн бүхэнэй амжалта" гэhэн проект багашуулай уран бэлигээ хүгжөөхэ ажалда баhал мүнгэ гаргаhан байна.

"Эндэ аймагай бүхы нютагуудhаа бэрхэ шадамар үхибүүд ерэжэ, уран бэлигэй ажалнуудта хабаадуулагдаха бэзэ гээд найданаб. Буряадай Засаг газарта ехэ баярые хүргэнэб, - гэжэ Хойто-Байгалай аймагай захиргаанай гулваа Игорь Пухарев хэлэнэ hэн.

Тиигэжэ бэрхэ багшанарай ударидалга доро багашуул 2-Д, 3-Д түхэлэй модель зохёожо, элдэбын видео зураглал бүтээжэ hураха гээд найдагдана.

 

Фото: pixabay.com