Ниигэм 16 dec 2020 344

​Холын хойто зүгтэ

© фото: элигма Ринчиновагай дурадхаһан зураг

Агууехэ Илалтын 75 жэлдэ Ямалай Ненецкэ тойрогто «Арктический десант волонтёров Победы 2.0» гэһэн түсэл үрэ дүнтэйгөөр бэелүүлэгдэһэн байна. Тэрэниие үүсхэн байгуулагша Бэлигма Ринчинова һаяхана үнгэргэгдэһэн «Доброволец года» гэһэн бүхэроссиин урилдаанда түрүүшүүлэй тоодо ороһон байна.

Бэлигма Ринчинова хадаа «Волонтёры Победы» гэһэн ниитын эмхиин хүтэлбэрилэгшэ юм. Тэрэнэй ударидалга доро холын хойто зүгэй һайн дураараа туһалагшад 2020 ондо ганса үндэр наһатайшуулые тэдхэхэһээ гадна, үшөөшье ехэ ажал ябуулһан байна. Март һараһаа абаад лэ, һуун байнгүй хүдэлөө. Эм дом, эдеэ хоол хүн зоной дунда тараагаа. Мүн больницануудтай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлөө ааб даа.

- Тойрогтоо һонирхолтой түсэлнүүдые зохёожо бэелүүлнэбди. Хэдэн дахин грантын урмашуулгада хүртөөбди. Амжалтын нюуса эли. Юуб гэхэдэ, ехын хойноһоо гүйнгүй, хэжэ байһан ажалдаа дуратайгаар хандажа, бүхы сэдьхэлээ зорюулжа, шанар һайтайгаар бүтээхэ гэжэ оролдонобди. Волонтёрнуудтаа иигэжэ нэгэтэ бэшэ заадагби, - гэжэ Бэлигма Мункожаргаловна хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Ямалай Ненецкэ тойрогой һайн дураараа туһалагшадай хүтэлбэрилэгшэдэ 2020 он баян бардам жэл байгаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Бэлигтэй мэргэжэлтэн ганса «Доброволец года» гэһэн урилдаанда шалгараа бэшэ. «Победа» гэһэн бүхэроссиин эмхидхэлэлэй хорооной медальда хүртөө. Һаяхана тэрээндэ «За преданность Ямалу» гэһэн медаль зүүлгэгдээ.

- Иимэ ехэ амжалтануудые туйлажа байһандамни эжымни аша габьяа ехэ. Сэдьхэлэй һайхан үгэнүүдые хэлэжэ, үдэр бүри намайгаа дэмжэжэ байдаг гээшэ. Долгор Геннадьевна Березина (Намсалмаева) эжыдээ медальнуудаа зорюулааб, - гэжэ урагшаа һанаатай басаган омогорхон хэлэнэ.

Бэлигма Ринчинова хадаа Үбэр Байгалай хизаарай Могойтын аймагай Хара-Шэбэр һууринһаа уг гарбалтай юм. Оройдоол 1 жэлтэй байхадань, гэр бүлэнь хойто зүгэй шэнэ хотонуудай нэгэн болохо Ноябрьск зөөжэ ошоһон байна. Тэндээ һургуули дүүргэжэ, Тюмень хотодо дээдэ һургуули түгэсхөөд, түрэл болоһон Ноябрьск хотодоо бусаа. Гурбан жэлэй хугасаада залуушуулай таһагай дэргэдэхи патриотическа хүмүүжүүлгын түбтэ үрэ дүнтэйгөөр хүдэлнэ.

Тоонто нютагһаа хэды холо ажаһуубашье, Бэлигма Ринчинова жэл бүри нютагтаа ерэхэ гэжэ оролдоно. Могойто тосхондо гэрынь байдаг.

- Гэр бүлэдөө буряад бүхы заншалаа сахин байдагбди. Һанаха мэдэхэһээм абаад, эжымнай гарагай долооной үдэр бүхэниие буряад хэлэнэй үдэр гээд, гэртээ үнгэргэдэг һэн. Тиимэһээ түрэл хэлэеэ һайнаар мэдэһэндээ баяртайб. Тоонтодоо ерээд, уһан буряадаар дуугархадашни, олонхи хүнүүд ехээр гайхадаг. Буряад айл бүхэндэ өөрын заншал байдаг ха юм даа. Манайдашье баһа бии, - гэжэ Бэлигма Мункожаргаловна заншалаа сахидаг байһанаа мэдүүлнэ.

Ноябрьск хотодоо Бэлигма наһанайнгаа нүхэрые олоһон байна. Дулдаргын аймагһаа уг гарбалтай буряад хүбүүн гээшэ. Залуушуулай гэрлэлгын баяр ёһололдо түрэлхидынь үбэлэй болон зунай дэгэл оёнхой.

Буряад угтай хүбүүд, басагадайнгаа холо ойгуур ажабайдалаа зохёожо, иимэ ехэ амжалтануудые туйлажа ябаһандань баярламаар

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: элигма Ринчиновагай дурадхаһан зураг