Ниигэм 21 dec 2020 242

Буряад Уласта шэнэ һургуулинууд, сэсэрлигүүд баригдаһаар

2021 он болотор Буряад Уласта «Болбосорол» үндэһэн түсэлэй ашаар 11 шэнэ һургуулинууд баригдаха түсэбтэй.

 2019 ондо 5 һургуули, 2020 оной туршада мүн лэ эрдэмэй 5 гуламта баригдаа. Харин 2021 ондо 1 һургуули баригдажа, ашаглалгада тушаагдаха болзортой. Шэнэ һургуулинуудай нээгдэхэдэ, гурбадахи халаан усадхагдана.

Улаан-Үдэ хотын зүүн талада 49-дэхи һургуулиин барилга үргэлжэлһөөр. Гадна Октябриин нэрэмжэтэ гудамжаар  40-дэхи дунда һургуули баригдажа байна.

2020 ондо хүүгэдэй 11 сэсэрлиг баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа. Үшөө 3 сэсэрлигэй барилга үргэлжэлһөөр.

49-дэхи дунда һургуули 1981ондо нээгдэжэ, 1170 һурагшадые багтааха аргатай байһан. Харин мүнөө эндэ 2500 үхибүүд хоёр халаанда һураха. Шэнэ һургуулиин нээгдэхэдэ анхан ушараад байһан бэрхэшээлнүүд шиидхэгдэжэ, һайн болохо», - гээд түрэлхид найдана.

Тус һургуулиин захирал Людмила Поповагай хэлэһээр:

Нэгэдэхи халаанда ахамад классуудай һурагшад һураха, дунда ангиин шабинар хоёрдохи халаанда ябаха. Тиин эхин классуудай үхибүүд шэнэ танхим соо  хатарта һураха аргатай болохонь. Шэнэ номой сан, мэдээсэлэй түб, технологиин таһагууд – бултанай хүлеэжэ ядаһан шэнэ арганууд нээгдэхэнь. Барилгын ажал дүүргэгдэжэ, шэнэ эд бараан, һуралсалай бүхы зөөри табигдань".

Энэ һургуулиин барилга ООО «Дом-2000» гэһэн эмхиин ябуулаа. Тэрэниие ударидагша Бато Сандаков иигэжэ онсолно:

Хамтадаа 1 миллиард  500 сая түхэриг энэ барилгада гаргашалагдаа.  Долоон блоктой,  3 дабхар байшан баригдаба гээшэ".

 

Фото: yandex.ru