Ниигэм 23 dec 2020 393

Түнхэнэй Туранай халуун аршаан амарагшадые хүлеэнэ

Мүнөөдэр Түнхэнэй аймагай эгээл мэдээжэ Туранай халуун аршаанай газар һэльбэн шэнэлэгдэһэнэй удаа нээгдэхэнь.

Энэ хэмжээндэ Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хабаадалсаха.

«Алас Дурна зүгэй тойрогой бүридэлдэ ородог Ород Уласай экономикын талаар хүгжэлтын субъектнүүдэй түб» гэһэн түсэлэй ашаар эндэ заһабарилгын хүдэлмэринүүд ябуулагдаа.

2020 оной май һараһаа эхилээд, жэлэй түгэсэтэр 21,1 сая түхэриг гаргашалагдажа, һэльбэн шэнэлэгдэхэ талаар аргагүй ехэ ажал ябуулагдаа. Шэнэ эд бараа, хэрэгсэл абаха хэрэгтэ үшөө 6,3 сая түхэриг шэглүүлэгдээ юм. 

Фото: tripadvisor.ru